หลักสูตร Power of Communication

จำนวนคนดู 304 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Power of Communication
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 24 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 20 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

           ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ถือว่าเป็นหัวใจหลักที่ทุกองค์กรต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อทำให้การสื่อสารนั้นไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น พนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการในการสื่อสารอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าองค์กรใดไม่สามารถปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เกิดข้อผิดพลาดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ก็จะส่งผลให้องค์กรนั้นต้องเผชิญกับความวุ่นวายและพบกับความล้มเหลวอย่างแน่นอน

           หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจ หัวใจสำคัญของ….“การสื่อสารที่ทรงพลัง” มองเห็นถึงปัญหาและข้อผิดพลาดของการสื่อสารที่เกิดขึ้น พร้อมหาวิธีรับมือและแก้ไขได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์การสื่อสารให้ไม่มีข้อผิดพลาด เพื่อสร้างองค์กรที่เข้มแข็งและสามารถนำเทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรมาประยุกต์ใช้กับภายนอกองค์กรได้อย่างเห็นผล โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมระดมสมองที่ประยุกต์ขึ้นให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม และเมื่อจบการอบรมผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการสื่อสารประสานงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจหัวใจสำคัญของ….การสื่อสารที่ทรงพลัง

  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารเกิดความผิดพลาด

  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับเทคนิค วิธีการ สร้างสรรค์การสื่อสารให้ทรงพลัง

  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาการสื่อสารประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 เรียนรู้และเข้าใจหัวใจสำคัญของ….การสื่อสารที่ทรงพลัง

  1. กรอบแนวคิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

      - มุมมองที่แตกต่างกันในการสื่อสาร

      - ความหมายของการสื่อสาร

      - ความสำคัญของการสื่อสารที่ดี

      - ประเภทของการสื่อสาร

  2. องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารที่ จำเป็นต้องรู้ !!!

      - ผู้สื่อสาร

      - ผู้รับสาร

      - สารที่จะสื่อ

      - สื่อ…ในการสื่อสาร

      - สภาพแวดล้อมในการสื่อสาร

  3. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญ…สร้างการสื่อสารให้ทรงพลัง

  4. การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างถูกต้อง ชัดเจน

      - การใช้วัจนภาษา

      - การใช้อวัจนภาษา

  5. ลักษณะการสื่อสารแบบ One way Communication และ Two way Communication

  6. ปัญหาและข้อผิดพลาดของการสื่อสารที่องค์กรมักประสบ

      - สื่อแล้วผิดจนสร้างความเสียหายให้แก่องค์กร

      - สื่อแล้วไม่ครบจนทำให้งานที่ออกมาไม่ตรงกับผลลัพธ์

      - สื่อแล้วไม่ทบทวนจนทำให้ผู้รับสารเข้าใจแบบผิด ๆ และ คิดไปเอง

      - สื่อแล้วไม่ติดตามจนทำให้งานที่มอบหมายไม่คืบหน้า

  7. ตัวอย่างข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการสื่อสาร

  8. กิจกรรม Workshop วิเคราะห์ข้อผิดพลาดของตัวเองในการสื่อสาร และวิธีการแก้ไขที่ถูกต้อง

Module 2 สร้างสรรค์การสื่อสารให้ทรงพลัง…ไม่มีข้อผิดพลาด

  9. กระบวนการการสื่อสารอย่างเป็นระบบ

      - ก่อนสื่อสาร

           - การเตรียมตัวและวางแผนก่อนการสื่อสาร

      - ขณะสื่อสาร

           - การเปิดการสนทนาด้วยการทักทายอย่างเป็นมิตร

           - การสอบถาม / ฟัง อย่างเข้าใจและเข้าถึง

           - การสื่อสารถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์

           - การทบทวน สรุป ขอบคุณ

      - หลังสื่อสาร

           - การปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารให้ดีขึ้น

           - การติดตาม

  10. สุดยอด 5 ทักษะจำเป็น !!! ที่ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ

      - การฟัง – ฟังอย่างไรให้เข้าใจ

      - การพูด – พูดอย่างไรให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

      - การอ่าน – อ่านอย่างไรให้ไม่ตีความแบบผิดๆ

      - การเขียน – เขียนอย่างไรให้รู้เรื่อง เข้าใจง่าย และ ครบถ้วน

      - การสรุปความ – สรุปความอย่างไรให้เข้าถึงแก่นหลักของสาร

  11. กิจกรรม ฝึกทักษะการฟัง – ฝึกสติ และ สมาธิ ในการฟังระหว่างรับสาร

  12. กิจกรรม ฝึกทักษะการพูด – ฝึกการพูดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อทำให้การดำเนินงานภายในองค์กรไม่เกิดความเสียหายตามมา

  13. กิจกรรม ฝึกทักษะการอ่าน – ฝึกการอ่าน ตัวอย่าง สารหรือการวิเคราะห์ตัวอย่างข้อความ

  14. กิจกรรม ฝึกทักษะการเขียน – ฝึกการเขียนเพื่อพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กร ด้วยการ อ่าน หรือ ฟัง

  15. กิจกรรม ฝึกทักษะการสรุปความ – ฝึกการวิเคราะห์ ตัวอย่าง สารที่ได้รับเพื่อสรุปหาประเด็นสำคัญ

  16. สื่อสารเชิงบวกเพื่อลดความขัดแย้ง – พูดอย่างไรบนพื้นฐาน Positive Thinking

      - ตัวอย่างคำพูด

  17. สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระหว่างการสื่อสาร

  18. การประยุกต์ความรู้เรื่องการสื่อสารภายในองค์กร มาใช้กับ การสื่อสารภายนอกองค์กร

  19. กิจกรรม Workshop ประยุกต์ใช้การสื่อสารอย่างได้ผล

  20. สรุป คำถามและคำตอบ


ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

วิทยากร

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:มีนา
เบอร์โทรศัพท์ :086-318-3151-2
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Power of Communication
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, การขาย/ตลาด, ฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด