เทคนิคการทำงานให้ประสบความสำเร็จในยุควิถีใหม่ Working Achievement Techniques for the New Normal Situation

รหัสหลักสูตร: 64169

จำนวนคนดู 1609 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล :

หลังจากวิกฤติต่างๆได้ผ่านพ้นไปการปฎิบัติงานต่างๆ และการดำเนินธุรกิจวิธีการทำงานก็ต้องปรับไปด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และที่ต้องเปลี่ยนที่สำคัญคือบุคลากรในองค์กร หลักสูตรนี้จึงได้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเองรองรับกับการบริหารจัดการยุควิถีชีวิตใหม่ การพัฒนาทักษะในด้านการทำงาน และมนุษยสัมพันธ์ การมีทักษะในทางอารมณ์ การมีทัศนคติในเชิงบวกต่อองค์กรและการใช้ชีวิตเป็นบุคลากรที่เพียบพร้อมด้วยการเป็นคนที่เก่ง ดี และมีความสุขเป็นปัจจัยที่จะทำให้องค์กรพัฒนาเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้พนักงานได้ทำงานสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่หลังจากเหตุการณ์วิกฤตได้ผ่านพ้นไปแล้ว

2.ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาจุดแข็งที่ตัวเองมีอยู่และปรับปรุงให้ดีขึ้นและให้ตระหนักเสมอว่าการที่จะประสบความสำเร็จนั้นมีปัจจัยหลายด้าน ไม่ใช่เพราะการมีความรู้ที่ได้มาจากการศึกษาเท่านั้น

3.ผู้เข้าสัมมนามีทักษะในด้านการทำงานในการสร้างความสัมพันธ์ในด้านการพัฒนาความคิดและด้านการใช้ชีวิตซึ่งจะถือว่าเป็นความสำเร็จที่สมบูรณ์

4.ผู้เข้าสัมมนามีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง อาทิเช่นผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนถึงลูกค้าผู้มารับบริการ

5.ผู้เข้าสัมมนาปรับทัศนคติในการทำงานการใช้ชีวิตพัฒนาทัศนคติในการคิดเชิงบวกให้มีทัศนติในการคิดเชิงบวกมีทักษะในการบริหารอารมณ์

6.ผู้เข้าสัมมนารู้จักเทคนิคการปฎิบัติงาน กลยุทธ์ในการทำงานเพื่อปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ภาพรวมการบริหารการจัดการในยุคปัจจุบันที่ได้ผ่านภาวะวิกฤตและองค์กรยุคใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่

2.ลักษณะของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จด้วยปัจจัย 5 ส.และ 4P 2H

3.ปรัชญาในการทำงานของผู้ที่ประสบความสำเร็จ

4.ความคาดหวังขององค์กรต่อบุคลากรยุคใหม่

5.ความรู้เกี่ยวกับบุคลากร Gen ต่าง ๆ ตลอดจนจุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละ Gen

6.ทักษะในการสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม

7.เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์รอบทิศทาง

7.1.1 ผู้บังคับบัญชา

7.1.2 ผู้ใต้บังคับบัญชา

7.1.3 เพื่อนร่วมงาน

7.1.4 ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ

8.การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกการเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์

9.ทักษะการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

10.การสร้างบัญชีออมใจเพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับคนรอบข้าง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการทำงาน, เพิ่มผลผลิต, พัฒนาองค์กร, พัฒนาคน, ลดต้นทุน, ์New Normal

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด