การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย

จำนวนคนดู 82 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้ามือใหม่ โดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายขาย สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยังตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน อีกทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานและลูกน้องพนักงานขายให้อยู่ในปกครองไม่ได้ หรือแม้แต่ลูกน้องที่ดีและเก่งอยู่แล้ว หัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของลูกน้องออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

       ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขายมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่พนักงานขายยอมรับ และองค์กรภาคภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงานขายของธุรกิจต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการหรือหัวหน้างานขาย

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเตรียมตัวและเตรียมพร้อมรับบทบาทหน้าที่ใหม่

3.เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารพนักงานขายให้ได้ใจและได้งาน

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารพนักงานขาย สร้างคนเก่งและคนดี ผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

1.เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน (Roles and Responsibility)

•ต่อองค์กร

•ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

•ต่อเพื่อนร่วมงาน

2.ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน

•การบริหารงานขาย (Sales Management)

•การบริหารพนักงานขาย (Sales Force Management)

3.ความสามารถสำคัญในการบริหารในฐานะหัวหน้างานขาย (Key Competency)

4.Workshop: เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานขาย

5.ขอบเขตการบริหารงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย (Scope of Sales Management)

•การวางแผนการขาย (Sales Planning)

•การดำเนินงาน (Execution)

•การควบคุมติดตามงาน (Monitoring and Control)

•การพัฒนาปรับปรุง (Improvement)

6.การวางแผนการขายสำหรับหัวหน้างานขาย

•แนวคิดการวางแผนการขายสำหรับหัวหน้าทีมขาย

•การวิเคราะห์สถานการณ์การขายด้วย SWOT Analysis

•การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับทีมขาย

•กิจกรรม: SWOT Analysis และการกำหนดเป้าหมายการขาย

•แนวทางการวางแผนการขายอย่างได้ผล (SMART Plan)

         1. ลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer)

         2. ผลิตภัณฑ์ (Product)

         3. ราคา (Price)

         4. ช่องทางการขาย (Sales Channel)

         5. การส่งเสริมการขาย (Promotion)

•ข้อพิจารณาสำคัญในการวางแผนการขายสำหรับหัวหน้าทีมขาย

         1. คู่แข่งขัน

         2. เป้ายอดขาย และเป้าอื่นๆ

         3. พนักงานขาย

•การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย (Action Plan)

•กิจกรรม: การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย

•การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)

•การประเมินผลการขาย (Sales Evaluation)

•ข้อควรปฏิบัติในการวางแผนการขายเพื่อความสำเร็จในการขาย

7.สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วันที่หนึ่ง และ คำถาม-คำตอบ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานขายสำหรับผู้บริหารทีมขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด