สัมมนา Online : ISO 45001:2018 Requirement

จำนวนคนดู 56 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
บทนำ

ISO 45001:2018 เป็นระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานได้ประกาศข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กำจัดอันตรายและลดความเสี่ยง ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ


หลักสูตร ISO 45001:2018 Requirement นี้จะทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบอย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถตีความและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายใน การเฝ้าระวัง ตรวจวัดและประเมินผล เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและบรรลุผลสำเร็จในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Requirement of ISO 45001:2018 ตามมาตรฐานสากล สามารถตีความและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

2. เพื่อให้สามารถเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ตั้งแต่การวางแผนการตรวจติดตามภายใน การจัดทำ Audit Check Lists เทคนิคการตั้งคำถาม สัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่าง การตรวจหลักฐานเอกสาร เทคนิคการออกใบ CAR/PARการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายในได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 อย่างมีประสิทธิภาพ


หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. ผู้บริหาร, ตัวแทนฝ่ายบริหาร, คณะกรรมการและคณะทำงาน ISO 45001:2018

2. เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3. ผู้จัดการ หัวหน้าแผนกในพื้นที่เสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: ความเป็นมาและประโยชน์ของระบบ ISO 45001:2018

· ความเป็นมาของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· ประโยชน์ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำระบบ ISO 45001:2018 มาประยุกต์ใช้

บทที่ 2: ข้อกำหนดของระบบ ISO 45001:2018

· หลักการของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การตีความข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· เคล็ดลับในการทำความเข้าใจข้อกำหนดของระบบ ISO 45001:2018

บทที่ 3: แนวทางปฏิบัติจริงตามระบบ ISO 45001:2018

ข้อกำหนด 4. บริบทขององค์กร Context of the Organization

· การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายใน/ภายนอก

· การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

· การวิเคราะห์ SWOT

ข้อกำหนด 5. ความเป็นผู้นำ Leadership

· ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น

· การจัดทำนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

· กระบวนการให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วม

ข้อกำหนด 6. การวางแผน Planning

· การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงและโอกาส

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การพิจารณาสภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อกำหนด 7. สนับสนุน Support

· ทรัพยากรที่จำเป็นด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การประเมินความรู้ความสามารถที่จำเป็นของบุคลากร

· การฝึกอบรม สร้างจิตสำนึก ความรู้และความตระหนัก

· การสื่อสาร การมีส่วนร่วมและการให้คำแนะนำปรึกษา

· เอกสารสารสนเทศที่จำเป็นและการควบคุมเอกสารในระบบ

ข้อกำหนด 8. ปฏิบัติการ Operation

· การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การขจัดอันตรายและลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การบริหารจัดการกับความเปลี่ยนแปลงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การกำหนดมาตรการควบคุมสำหรับผู้รับเหมา และการจัดจ้างภายนอก

· การเตรียมความพร้อมและตอบโต้กับสภาวะฉุกเฉิน

ข้อกำหนด 9. ประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

· หลักเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· วิธีการเฝ้าติดตาม ตรวจวัด ประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การตรวจประเมินความสอดคล้องของข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ

· การตรวจติดตามภายในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

· การทบทวนฝ่ายบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อกำหนด 10. การปรับปรุง Improvement

· อุบัติการณ์ ความไม่สอดคล้องและการปฏิบัติการแก้ไข

· การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00 - 16:00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, ISO 45001:2018 Requirement, ISO 45001:2018, การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด