หลักสูตร พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Creative Innovative and Positive Thinking in the Workplace )

รหัสหลักสูตร: 66688

จำนวนคนดู 1828 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Creative Innovative and Positive Thinking in the Workplace )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่
เคยเจอมั้ย...?
   1. 
อยากจะปรับตัวให้อยู่รอด และเติบโตเหนือคู่แข่ง ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงนี้
   2.  หลายอย่างยังยึดติดกับระบบเดิม ๆ ขาดการคิดต่อยอด คิดริเริ่มในสิ่งที่ทำ
   3.  ทัศนคติในการทำงานมักมองแต่ปัญหา รู้สึกแต่ว่ายาก อยากให้หาทางออกใหม่ๆ และมีแรงบันดาลใจเพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากกว่านี้

วัตถุประสงค์ 
   เพื่อสำรวจและเสริมสร้างบุคลิก & เทคนิคการเป็นนักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม (Creative) & พลังคิดบวก (Positive) เพื่ออนาคตที่ประสบความสำเร็จ และโดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...
   1.  จะสร้างให้ตระหนักความสำคัญในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และคิดเชิงบวก ทำอย่างไร?
   2.  จะฝึกคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและตอบโจทย์ลูกค้า ทำได้อย่างไร?
   3.  จะฝึกคิดริเริ่มนอกกรอบอย่างง่ายๆ เพื่อสร้างนวัตกรรม และเกิดประโยชน์ในการทำงาน ทำอย่างไร?
   4.  ท่ามกลางโลกพลิกผัน จะมองอนาคตแบบเชิงรุก และขับเคลื่อนได้อย่างสมจริง & ทรงพลัง ทำได้อย่างไร?
   5.  จะรับมือกับคำวิจารณ์ตำหนิ ข้อผิดพลาดล้มเหลว ได้อย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างไร?

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
กำหนดการ & เนื้อหา (Content)

   1.  เข้าใจภาพรวม การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking) เพื่อพัฒนานวัตกรรม (Innovation) …เพื่อ Aim 1
               -    5 คุณสมบัติแห่งนักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
               -    ถอดรหัส 10 คิด...กุญแจไขพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking)
               -    ทำไมต้องแตกต่าง?: 3D…คุณสมบัติสำคัญของนวัตกรรม
               -    BCG Economy…โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
               -    กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
               -    กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain riddle”…เพื่อตระหนักความสำคัญในการคิดเชิงสร้างสรรค์
               -    กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจบุคลิกนักคิดเชิงสร้างสรรค์” แบบ 10 คิด.   
   2.  พัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้าน Diverge ด้วยการเชื่อมโยงอย่างมีไหวพริบ …เพื่อ Aim 2
               -    Wise…ไขรหัสคิดไวไหวพริบ
               -    กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Wise จากเค้าโครงเรื่องจริง
               -    3F…ไขปริศนา Pain Point (โจทย์ปวดใจ) ของลูกค้า
               -    Wise + 5M1E = 3F สมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์
               -    SMART...5 เคล็ดลับนักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
               -    กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Escape Riddle”...เพื่อตระหนักถึงวิธีคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบเชื่อมโยง
               -    กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติเทคนิค “คิดไวไหวพริบ” สไตล์ Wise   
   3.  พัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้าน Diverge & Converge ด้วยตารางคำสุ่ม (Random) …เพื่อ Aim 3
               -    2S...ความลับการพัฒนาพลังสมอง 2 ซีก
               -    ART…บันได 3 ขั้นกระตุ้นความคิดริเริ่มนอกกรอบ (Lateral thinking)
               -    3P…แว่นขยายส่อง Pain Point ไม่พลาด
               -    Random word…เครื่องมือพัฒนาการคิดริเริ่มนอกกรอบ
               -    5F…เกณฑ์คัดเลือกสุดยอดไอเดีย (Prototype) เพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรม
               -    Create…6 แนวทางยกระดับความคิดสร้างสรรค์ทั้งองค์กร
               -    กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain Quiz: Picture & Word”…เพื่อตระหนักถึงการใช้พลังสมอง 2 ซีกร่วมกันในการคิดนอกกรอบ
               -    กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คิดริเริ่มนอกกรอบ” สไตล์ ART   
   4.  เข้าใจภาพรวม การพลังคิดบวก เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน...เพื่อ Aim 1
               -    5 คุณสมบัติแห่งนักคิดพลังบวก
               -    HERO…4 พลังบวกเชิงจิตวิทยา เพื่อรับมือโลกพลิกผัน
               -    กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
               -    กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain riddle”…เพื่อตระหนักความสำคัญในการคิดเชิงบวก
               -    กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจบุคลิกนักคิดพลังบวก” แบบ Hero   
   5.  พัฒนาการคิดเชิงบวก ด้าน Hope & Efficacy ด้วยภาพอนาคต…เพื่อ Aim 4
               -    Success…7 สัญญาณแห่งเป้าหมายที่ทรงพลัง
               -    Power…5 เคล็ดลับตั้งเป้าทรงพลัง
               -    กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Power จาก CEO’s story
               -    กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Illusion picture”...เพื่อเห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
               -    กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ตั้งเป้าทรงพลัง”  Power
   6.  พัฒนาการคิดเชิงบวก ด้าน Resilience ด้วยการล้มไปข้างหน้า…เพื่อ Aim 5
               -    4อ...อุปสรรคของการถอดบทเรียน
               -    Jack Ma’s speech: กรณีศึกษา บทเรียนล้ำค่าของอาลีบาบา
               -    3S…รหัสลับแห่งการถอดบทเรียน
               -    ABC…3 ขั้นตอนแห่งการปรับตัวไวระดับองค์กร
               -    กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “illusion picture”…เพื่อตระหนักถึงอุปสรรคของการถอดบทเรียน
               -    กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ถอดบทเรียน” แบบ 3S   
   7.  ขยายผลฝึกอบรม
               -    สรุปรวบยอด สาระสำคัญวันนี้
               -    ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”

รูปแบบการฝึกอบรม (Methodology)
               -    70/30 (Workshop/Theory), ถอดบทเรียนจาก Case study, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด, อภิปรายถาม-ตอบแบบเล่าเรื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Results)
               -    Reskill เติมทักษะใหม่ ได้แก่ เทคนิค สำรวจคุณสมบัตินักคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม, เทคนิค คิดไวไหวพริบ, เทคนิค คิดริเริ่มนอกกรอบ, เทคนิค สำรวจคุณสมบัตินักคิดพลังบวก, เทคนิค ตั้งเป้าทรงพลัง, เทคนิค ถอดบทเรียน
               -    Upskill เสริมทักษะเดิม ได้แก่ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ & นวัตกรรม, ภาวะผู้นำประสานพลัง, ฉลาดปรับตัว: ยืดหยุ่น มุ่งมั่นพากเพียร
ข้อแตกต่าง & โดดเด่นของหลักสูตร (Outstanding)
               -    ออกแบบให้ตอบโจทย์     
               -    วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  
               -    เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง  
               -    เน้น Reskill & Upskill เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต (Future skills)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  หัวหน้างาน, ผู้บริหารทั่วไป, ผู้บริหารระดับกลาง-ระดับสูง ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ( Creative Innovative and Positive Thinking in the Workplace )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีะ, อบรม ทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน, อบรม Creative Innovative, Positive Thinking in the Workplace, อบรม พัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์, อบรม Positive Thinking

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย