Coaching and Mentoring Skill ทักษะการโค้ชชิ่งและการเป็นพี่เลี้ยง

รหัสหลักสูตร: 66879

จำนวนคนดู 1797 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
Coaching and Mentoring Skill ทักษะการโค้ชชิ่งและการเป็นพี่เลี้ยง
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

กระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงานในองค์กรคือ การสอนงาน หรือบางคนอาจจะเรียกว่า “On the Job Training” หรือเรียกง่ายๆ สั้นๆว่า OJT รวมถึงการ Coaching ที่สอนทั้งงาน ให้แนวคิด รวมถึงการให้กำลังใจ รวมถึงข้อแนะนำในการทำงาน เนื่องจากการสอนงานเป็นกับการทำงานเป็นนั้นไม่เหมือนกัน โดยต้องใช้ทักษะและความสามารถที่แตกต่างกัน การทำงานคือการปฏิบัติงานถูกวิธีได้ผลงานที่มีคุณภาพ แต่การสอนงานคือการถ่ายทอดสิ่งที่มีไปสู่ผู้เรียนและผลของการสอนคือ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต้องการ

วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร “Coaching and Mentoring Skill (ทักษะการโค้ชชิ่งและการเป็นพี่เลี้ยง)” เพื่อให้ผู้ที่ทำงานเป็น ทำงานได้ กลายไปสู่การเป็นผู้สอนงานที่ดี จึงต้องมีการพัฒนาและฝึกอบรมให้หัวหน้าหรือครูผู้สอนงานมีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการวิเคราะห์งาน การวางแผนการโค้ชชิ่ง การเป็นพี่เลี้ยง การสอนงาน จิตวิทยา ทักษะและเทคนิคการสอน รวมถึงวิธีการประเมินและติดตามผล


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหน้าที่และคุณสมบัติของผู้สอนงาน เทคนิค การ Coaching และทักษะการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)

2.ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมกับมีความเข้าใจในความแตกต่างของกลุ่มผู้ฟัง เพื่อปรับวิธีการสื่อความให้เกิดความเข้าใจสูงสุด

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีทักษะในการวิเคราะห์งานสำหรับการวางแผนการ Coaching และการเป็นพี่เลี้ยง อย่างมีประสิทธิภาพ

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการประเมินผลการ แผนการ Coaching และการเป็นพี่เลี้ยงและใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงพัฒนาทีมงาน ด้วยวิธีการ         ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม


หัวข้ออบรมสัมมนา

1. เตรียมการ (การสร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจ)

    -วิธีการทำให้เกิดความรู้สึกเป็นกันเอง ผู้ที่จะเรียนรู้งานนั้นมีความใหม่ มีความกังวล หากได้รับการต้อนรับและให้ความเป็นกันเองได้ จะช่วยลดการเกิดความตื่นเต้น และทำให้การเรียนรู้ราบรื่นขึ้นได้

    -แจ้งขอบเขตงาน ที่ทำการสอนงาน และวิธีสอบถามว่าได้รู้งานมาแล้วเพียงใด เพื่อลดการสอนงานที่ไม่จำเป็น หรือเพื่อให้แน่ใจว่ามีความรู้ในงานนั้นจริงๆ เพื่อสามารถวางแผนการสอนได้ถูกต้อง

      ว่าต้องเน้นย้ำตรงส่วนไหน

    -เทคนิคการจูงใจต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ในสิ่งที่กำลังสอน เพราะเราไม่สามารถสอนในสิ่งที่คนไม่ต้องการเรียนรู้ได้

    -วิธีการให้ผู้เรียนอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ไม่ว่าการนั่งหรือยืน ด้านหน้า ด้านหลังผู้สอน ซึ่งรวมทั้งสถานที่ที่จะสอนงาน การบริหารควบคุมสิ่งที่มารบกวน (ฝึกปฏิบัติ)

2. Coaching คืออะไร? และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) คืออะไร? ความเหมือนและความแตกต่างของ Coaching และ Mentoring

    Workshop : สำรวจแนวความคิดของตัวเอง เพื่อหาพื้นฐานในการเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อต่อๆ ไป

3. การ เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร และแตกต่างจากบทบาทอื่นๆอย่างไร

        - บทบาทการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)

        - หน้าที่ และคุณลักษณะที่ดีของพี่เลี้ยง

        - ตัวอย่างกรณีศึกษาการเป็นพี่เลี้ยง และการสร้างวัฒนธรรมที่ประสบความสำเร็จ

4. กิจกรรม แบ่งกลุ่มระดมสมอง การสอนงาน On the Job Training และ การ เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ในแบบองค์กรของท่านคือแบบใดลองให้ปฏิบัติ (มีแบบจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติจริง)

    -วิธีการเตรียมให้ผู้เรียนทำการทดลองปฏิบัติ ทำการทบทวนจุดสำคัญ สรุปว่าต้องทำอะไรบ้างและอย่างไร

    -การจัดให้มีการทดลองปฏิบัติจริง เมื่อผู้เรียนทำไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยทันที การสอนที่ดีต้องปล่อยให้ผู้เรียนทำถูกและทำผิด แล้วเปรียบเทียบเน้นย้ำสิ่งที่ถูก

    -ให้ผู้สอนเน้นอธิบายในแต่ละจุดสำคัญ (key point)

    -ทำให้แน่ใจว่าผู้เรียนมีความเข้าใจในจุดที่สำคัญ (key point)

    -ให้ผู้เรียนฝึกอย่างต่อเนื่องจนมั่นใจว่าผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานนั้นได้ รวมถึงการให้กำลังใจจากผู้สอน กิจกรรม แบ่งกลุ่มสร้างแบบจำลองสถานการณ์ในการเรียนรู้ และใช้สอนงานฝึกปฏิบัติ                                    Role playing : การสอนงาน On the Job Training และหน้าที่ของพี่เลี้ยง (Mentor)

    - จับคู่ฝึกปฏิบัติ

    - ระดมสมองปัญหา และอุปสรรค รวมถึงหาแนวทางป้องกันและแก้ไข

5. การ Coaching ด้วยหลักการ 4I

    - บทบาทของโค้ชในองค์กร

    - หลักสำคัญของการเป็นโค้ช และการเตรียมตัวเพื่อการเป็นโค้ช

    - การโค้ชด้วยหลักการ 4I

    - ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการเป็นโค้ช

6. การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนา (Feedback ) ด้วยเทคนิค 3S

   - หลุมพรางการให้ข้อมูลย้อนกลับ

   - เทคนิค 3S คืออะไร นำมาใช้อย่างไร

7. การประยุกต์ใช้การสอนแนะ ปรึกษาแล้วดูแลในองค์กร

    - สิ่งที่โค้ชและพี่เลี้ยงควรปฏิบัติ - ข้อควรระวังในการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง

    - เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการ Coaching

    - ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

     กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การ Coaching

    - จับคู่ฝึกปฏิบัติ

    - ระดมสมองปัญหา และอุปสรรค รวมถึงหาแนวทางป้องกันและแก้ไข

    - แลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนการโค้ชชิ่งจากประสบการณ์

8. การเป็นโค้ชเพื่อผลงานที่เป็นเลิศ (Coaching for High Performance) และการการติดตามผล

    - เทคนิคการใช้คำถามเชิงสร้างสรรค์

    - การโค้ชให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร และสร้างประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ

    -ทำการระบุผู้ที่เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) /โค้ช (Coach) หรือผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ

    -ทำการตรวจสอบความเข้าใจบ่อยๆ และเปิดโอกาสให้พนักงานสอบถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ

    -กำหนดระยะเวลาในการทบทวน เรียนรู้งานในครั้งต่อไป กิจกรรมระดมสมองแบ่งกลุ่มหาวิธีการสร้างวัฒนธรรม พี่เลี้ยง (Mentor) /โค้ช (Coach) ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กรของท่าน

    - สรุป ถาม-ตอบ


วิทยากร

กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

อบรมสำหรับองค์กร (การโค้ชชิ่ง, การพัฒนาตนเอง)

ที่ปรึกษาทางบุคลิกภาพ การสื่อสาร การนำเสนอ การบริการ CRM&CEM , EQ และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย NLP และพลังจิตใต้สำนึก

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร หัวหน้างานหรือพนักงานอาวุโส ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และโค้ชชิ่ง (Mentoring & Coaching) หรือวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่แผนก ฝ่ายหรือสาขาขององค์กร หรือผู้บริหาร รวมถึง วิทยากรภายในองค์กร
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร Coaching and Mentoring Skill ทักษะการโค้ชชิ่งและการเป็นพี่เลี้ยง
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Coaching, Mentoring, On the Job Training, เทคนิค 3S, การโค้ชด้วยหลักการ 4I

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Tech...

การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าแล