สัมมนา Online : กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน

จำนวนคนดู 93 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
บทนำ

กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เป็นกระบวนการที่ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายวัสดุและข้อมูล (Physical Flow & Information Flow) ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยความหมายที่สุดแล้วก็คือการทำให้ต้นทุนต่ำที่สุด


หลักสูตร กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน (Logistics Strategy for Cost Reduction) เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจหลักคิดของการจัดการโลจิสติกส์ ได้แนวคิดกลยุทธ์เพื่อนำไปใช้ลดต้นทุน มองเห็นภาพใหญ่ของโครงสร้างต้นทุน มองลึกลงถึงรายละเอียดย่อย มองเห็นภาพขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทำการวิเคราะห์แล้วจัดการต้นทุนในแต่ละส่วนย่อย เพื่อส่งผลให้ลดต้นทุน เพิ่มกำไรในภาพใหญ่หรือภาพรวมขององค์กรได้


วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการโลจิสติส์ กลยุทธ์การลดต้นทุนเพิ่มกำไรด้านโลจิสติกส์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรได้

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อฝึกอบรม

1. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

· ทำความเข้าใจและแยกประเด็นระหว่างโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

· กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของโลจิสติกส์

· จับหลักสำคัญและเป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์

2. ต้นทุนโลจิสติกส์

· โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์

· วิเคราะห์ต้นทุนขนส่ง ต้นทุนสินค้าคงคลัง ต้นทุนบริหารจัดการ

· มองต้นทุนโลจิสติกส์ระดับโลก ประเทศ แล้วย้อนมององค์กร

3. กลยุทธ์การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร

· การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)

· การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

· การจัดการขนส่ง (Transportation Management)

· การจัดการจัดซื้อ (Purchasing Management)

· การจัดการบรรจุภัณฑ์ (Packaging Management)

· ระบบสารสนเทศ (Information System)

· เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ (Logistics Technology)

4. การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

· แนวคิด มองภาพใหญ่ ลงภาพย่อย ขยายสู่ภาพใหญ่

· แนวคิด ดูเรา ดูเขา แล้วย้อนดูเรา

· ดัชนีชี้วัดผลงานด้านโลจิสติกส์ และการวางแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

5. กรณีศึกษา


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00-16:00 น.


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่อยู่ในสายงาน หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการ โลจิสติกส์ โซ่อุปทาน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน, โลจิสติกส์, Logistics, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด