สัมมนา Online : การโค้ชผู้นำเพื่อบริหารองค์กร

จำนวนคนดู 74 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล (Introduction)

ในยุคที่มีการแข่งขันตลอดเวลา ทำให้ผู้นำมีความจำเป็นจะต้องค้นหากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาและสร้างกระบวนทัศน์ในการแข่งขัน ยิ่งในยุคศตวรรษที่ 21 แล้วผู้นำจำเป็นต้องมีความรู้ที่หลากหลายนอกจากทักษะการบริหารงาน (Management Skill) ผู้นำต้องมีความรู้ทักษะในการโค้ชเพื่อดึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ หลายองค์กรเริ่มนำกระบวนการโค้ชมาปรับใช้ โดยการโค้ชนั้นผู้นำต้องเรียนรู้กระบวนการโค้ชที่ถูกวิธีและถูกต้อง     

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความหมายของการ Coaching 

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กระบวนการโค้ช และการพัฒนาองค์กรตามแนวทางของการโค้ชที่ดี 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) หัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

   · ความหมายของการโค้ชตามหลัก ICF  

   · องค์ประกอบของการโค้ช

   · การสร้างภาวะผู้นำให้อยู่ในปัจจุบันขณะทำการโค้ช

   · การสร้างความไว้วางใจ (Trust)

   · เทคนิคการฟัง และการควบคุมอารมณ์ของผู้นำ

   · 3 F สำหรับการโค้ช

Ø Fact 

Ø Feeling 

Ø Future 

   · การสร้างคำถามเพื่อสร้างเป้าหมาย 

Ø Vision 

Ø Mission 

Ø Goal Setting 

    · F.O.L.L.O.W Model 

   · สรุปการเรียนรู้

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13 : 00-16 : 00 น.

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การโค้ชผู้นำเพื่อบริหารองค์กร, การโค้ชผู้นำ, Coaching, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

ฟรีออนไลน์! ระบบIATF16949:2016และ Core tools เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง

เคยมีปัญหานี้ไหม? -ไม่มีเวลามาอบรม IATF16949:2016 และ Core tools เพราะใช้อบรมหลายวัน -อบรมแล้วไม่เข้าใจเนื้อหาและวิธีการประยุกต์ใช้ -เจ้าหน้าที่ไม่มีพื้นฐานงานวิศวกรรมแต่อยากทำระบบเพื่อขยายตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ แนะนำการอบรมดีๆ "ระบบIATF16949:2016+Core tools
ฟรี
ณัฐพงศ์(นัด)