การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)

รหัสหลักสูตร: 64935

จำนวนคนดู 72 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 17 มิถุนายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 39 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

บทนำ

หลักสูตร Internal Audit for Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 เหมาะสำหรับองค์กรที่มีการดำเนินการของระบบ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 อยู่แล้วและต้องการควบรวมการทำ Internal Audit ของระบบการบริหารคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลเข้าด้วยกันเพื่อให้การตรวจติดตามภายในได้รับผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาและการใช้บุคลากรที่คุ้มค่าครอบคลุมข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ซึ่งมีโครงสร้าง 10 ข้อกำหนดแบบเดียวกัน


ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการอบรมบุคลากรให้เข้าใจถึงเทคนิคการควบรวม Internal Audit ของทั้ง 2 ระบบและให้ความสำคัญกับเทคนิคการตรวจติดตามภายใน Internal Audit การจัดทำ Audit Check Lists ที่ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ในองค์กรตามข้อกำหนดของทั้งสองระบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดที่เป็นประเด็นเดียวกันและเป็นข้อกำหนดเฉพาะด้านอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เทคนิคการเลือกทีมผู้ตรวจติดตามภายใน เทคนิคการลงมือการตรวจติดตามภายในทั้งการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานจริง เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ณ สถานที่ทำงานจริง เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบเอกสารสารสนเทศและบันทึกคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีนัยสำคัญ เทคนิคการพิจารณาออก CAR หรือ PAR เทคนิคและวิธีการเขียนใบ CAR และ PAR วิธีการแก้ไขปรับปรุงเมื่อได้รับ CAR หรือ PAR วิธีการปิด CAR และ PAR เทคนิคการจัดทำรายงานผลการตรวจติดตามภายใน พร้อมทั้งเทคนิคการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และครบถ้วนสมบูรณ์


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 เช่นการจัดทำ Audit Check Lists เทคนิคการพิจารณาออก CAR หรือ PAR และเทคนิคการเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานสากล

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในหลักการเดียวกันและชุดเดียวกันมาทำหน้าที่ในการตรวจติดตามภายในทั้งสองระบบในเวลาเดียวกัน เพื่อลดข้อโต้แย้ง และเกิดการยอมรับในการออก CAR หรือ PAR เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนตามข้อกำหนด

3. เพื่อสร้างความมั่นใจและบรรลุผลสำเร็จในการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวม Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ทั้งสองระบบให้กับบุคลากรที่ได้รับการอบรมและนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้อย่างถูกต้องสมบูรณ์


หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. QMR, EMR, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, หัวหน้างาน, ซุปเปอร์ไวเซอร์

2. เจ้าหน้าที่ DCC, เจ้าหน้าที่ QMS, EMS, ISO 14001, เจ้าหน้าที่ Safety

3. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการบริหารคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม


วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา ข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตามภายใน

2. ตัวอย่างเอกสารประกอบ Audit Check Lists

3. Workshop ลงมือปฏิบัติจริง

4. Pre-test, Post-test

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: หลักปรัชญาและความเป็นมาของระบบมาตรฐานสากล ISO

· ความเป็นมาของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

· ความเป็นมาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

· หลักปรัชญาของระบบมาตรฐานสากล Management Principle

· วงจร PDCA กับระบบมาตรฐานสากล

บทที่ 2: การควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

· ความหมายของการควบรวมระบบ Integrated Management System

· สาเหตุของการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

· ประโยชน์ที่ได้รับจากการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

บทที่ 3: ข้อกำหนดตามระบบ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

· บริบทขององค์กร Context of the Organization

· ความเป็นผู้นำ Leadership

· การวางแผน Planning

· การสนับสนุน Support

· การปฏิบัติการ Operation

· การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation

· การปรับปรุง Improvement

บทที่ 4: การวางแผนการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

· เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

· หลักการสำคัญของการตรวจติดตามภายในด้วยการควบรวมระบบทั้งสอง

· การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

· คุณสมบัติของผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

· การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

บทที่ 5: เทคนิคการจัดทำ Audit Check Lists สำหรับการควบรวมระบบ

· องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในแบบฟอร์ม Audit Check Lists

· เทคนิคการทำ Audit Check Lists ของแต่ละหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ

· วิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและบันทึกในการตรวจติดตามภายใน

· เทคนิคการดำเนินการตรวจติดตามภายใน Integrated Internal Audit

บทที่ 6: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ – บริบทองค์กร

· การวิเคราะห์บริบทขององค์กร Context of the Organization

· การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายนอกและภายใน Internal/External Factors

· ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Interested Party

· การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส Risk and Opportunity

· การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม SWOT Analysis

· การกำหนดขอบเขตของระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

บทที่ 7: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ – การเป็นผู้นำ

· ความมุ่งมั่นของผู้นำองค์กรจากวิสัยทัศน์ และพันธะกิจ Vision & Mission

· การประกาศนโยบายคุณภาพ Quality Policy

· การประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ Objective & Target

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม Objective & Target

· การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อระบบการบริหารคุณภาพ

· การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

· การแต่งตั้ง QMR – Quality Management Representative

· การแต่งตั้ง EMR - Environmental Management Representative

· การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ Quality Management Team

· การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Team

บทที่ 8: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ – การวางแผน

· การวิเคราะห์และประเมินปัจจัยภายในภายนอก Internal/External Factors

· การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม SWOT Analysis

· การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง Risk Assessment

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร Objective & Target

· การจัดทำแผนการบริหารคุณภาพ Quality Management Plan

· การพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect

· การพิจารณามุมด้านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect

· การพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect

· การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Plan

บทที่ 9: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ – การสนับสนุน

· การวางแผนทรัพยากรที่จำเป็น ทั้ง บุคลากรและโครงสร้างพื้นฐาน

· การกำหนดคุณสมบัติ ความสามารถ และการพัฒนาทักษะของบุคลากร

· การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การประเมินผลการบันทึกประวัติการฝึกอบรม

· การสร้างความตระหนักและองค์ความรู้ในองค์กร

· การประเมินบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

· การจัดการฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สารเคมีและมลพิษ

· การสร้างความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Awareness

· การสื่อสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก Communication

· ระบบเอกสารสารสนเทศและการควบคุมบันทึกคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่ 10: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ – การปฏิบัติงาน

· การปฏิบัติงานของฝ่ายขาย กระบวนการในการรับคำสั่งซื้อ การทบทวนคำสั่งซื้อ

· การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction

· การคัดเลือกและประเมินผู้ขายรายใหม่และผู้ขายรายปัจจุบันของฝ่ายจัดซื้อ

· การตรวจรับวัตถุดิบ การจัดเก็บ การถนอมรักษา Receiving, Handling

· การควบคุมการผลิต การวางแผนการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตของฝ่ายผลิต

· การควบคุมคุณภาพ การชี้บ่งและสอบกลับ การสอบเทียบเครื่องมือวัดของฝ่ายคิวซี

· การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การรองรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า

· การวิเคราะห์ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Continuous Improvement

· การเตรียมแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม Operation Planning

· การจัดทำแผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน Emergency Preparing

· การมอบหมายบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทที่ 11: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ–ประเมินสมรรถนะ

· การวัดความพึงพอใจของลูกค้า

· การวัดสมรรถนะของกระบวนการต่างๆ ในองค์กร

· การวัดประสิทธิภาพและการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

· การวัดความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

· การกำหนดเกณฑ์การวัด KPI ของกระบวนการ EMP

· การตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด ความร้อน, แสงสว่าง, เสียง, น้ำ, อากาศ

· การจัดทำทะเบียนกฎหมาย ข้อตกลงและพันธสัญญา

· การตรวจประเมิน ความสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อตกลงและพันธสัญญา

บทที่ 12: เทคนิคการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ – การปรับปรุง

· ความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและกิจกรรมการแก้ไข

· การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Continual Improvement

บทที่ 13: เทคนิคการจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

· การจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายในและการสรุปผล

· หลักในการพิจารณาตัดสินใจออก CAR หรือ PAR เมื่อพบข้อบกพร่อง

· เทคนิคในการเขียนใบ CAR และ PAR

บทที่ 14: เทคนิคในการติดตามผลและการปิด CAR และ PAR

· แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เมื่อมีการออกใบ CAR และ PAR

· เทคนิคในการติดตามผลหลังการออกใบ CAR และ PAR

· หลักการพิจารณาปิด CAR และ PAR ที่ถูกต้อง

บทที่ 15: เทคนิคการสรุปผลการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

· เทคนิคการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

· หัวใจสำคัญของสรุปผลการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

บทที่ 16: การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Meeting

· การจัดเตรียมข้อมูลสรุปผลการตรวจติดตามภายในสำหรับการควบรวมระบบ

· เทคนิควิธีการรายงานในการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการตรวจติดตามภายใน

· สิ่งที่ได้รับจากการทบทวนฝ่ายบริหาร Output เกี่ยวกับการตรวจติดตามภายใน

วิทยากร

กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน ระบบการบริหารคุณภาพ, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, 5ส, ไคเซน, การบริหารการจัดซื้อ, การบริหารงานขาย, การบริหารคลังสินค้า

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร การควบรวม (Integrated) ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015 การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การควบรวม ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015, Integrated ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015, Internal Audit ISO 9001:2015 กับ ISO 14001:2015, การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, ISO

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด