สัมมนา Online : การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ (HR for new HR)

รหัสหลักสูตร: 65219

จำนวนคนดู 129 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนา Online : การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ (HR for new HR)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 20 พฤษภาคม 2564

เวลา 13:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 4 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล (Introduction)

บริหารงานบุคคลเป็นงานที่ต้องทำงานอยู่กับคน ซึ่งเป็นงานบริหารคนมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้คนที่เข้ามาให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามความคาดหวังขององค์กร ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกมาแล้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร รองรับการแข่งขัน เพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสามารถสร้างความสำเร็จ หรือความล้มเหลวได้หากองค์กรไม่ให้ความสำคัญในการบริหาร การพัฒนา การประเมินผลงาน โดยเฉพาะคนที่เป็น HR มือใหม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้งานบริหารคนให้ประสบความสำเร็จ


หลักสูตร การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ เน้นการสร้างความรู้ การเข้าใจถึงบทบาทของการบริหารคนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายขององค์กร


วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักและแนวคิดการบริหารงานบุคคล เข้าใจบทบาทหน้าที่ของการบริหารงานบุคคล

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างระบบงาน HR ในแต่ละส่วนงานอย่างเป็นรูปธรรม

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคต่างๆ ไปพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของคนให้พร้อมรับมือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) HR มือใหม่ คนที่กำลังก้าวสู่ตำแหน่งงานบุคคล เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่สนใจ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

· ความหมายและความสำคัญของการบริหารงานบุคคล

· การบริหารงานบุคคลต้องสอดคล้องกับนโยบาย และภารกิจขององค์กร

· แนวคิดการบริหารงานบุคคล ยุคเก่า และยุคดิจิทัล

· เทคนิค 3 R สำหรับการบริหารงานบุคคล

R 1 = Recruit: วิธีการซึ่งได้มาของทรัพยากรบุคคล

o กระบวนการสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ

· Workshop 1: วิธีการสรรหา และคัดเลือกคนอย่างไรให้ได้ ให้เหมาะสม

R 2 = Retention: กระบวนการรักษาและพัฒนาบุคล

o การวัดประเมินผลงาน การฝึกอบรมและพัฒนา

o การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง

· Workshop 2 การฝึกอบรมพัฒนา และการประเมินผลงาน

R 3 Retire: การดูแลเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

o กระบวนการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

o การแนะแนวเพื่อช่วยจัดหางานใหม่เมื่อพนักงานต้องพ้นสภาพ

o การวางแผนเกษียณอายุของพนักงาน

· Workshop 3: สร้างสร้างแนวทางการดูแลเมื่อพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

· สรุปการเรียนรู้


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

วิทยากร

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ

ปัจจุบันวิทยากรรับเชิญ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัดวิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร อิสระที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท สิริมาตาคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด และบริษัท ศุภทัศนา ขนส่ง จำกัด(ปัจจุบัน)

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,500.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร สัมมนา Online : การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้ (HR for new HR)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การบริหารงานบุคคลที่ HR มือใหม่ต้องรู้, HR for new HR, HR มือใหม่, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด