registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
บันทึกสำเร็จ...

ดร.อุ๋ย

วีรินยาอร  เหลืองบริบูรณ์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร,การพัฒนาตนเอง,สตาร์ทอัพ Start Up,ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง (การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาความคิดเชิงบวก, สตาร์ทอัพมือใหม่, วิทยากร)

จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

เป็นที่รู้จักในวงการที่ปรึกษาและพัฒนาองค์กร ในสมญา “ดร. อุ๋ย อินโน” “Dr.AuiAui EasyInnovation” โดยมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในการบริหารจัดการองค์กร 12 ปีในงานบริหารจัดการนวัตกรรม รวมถึงประสบการณ์ในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร และระบบบริหารงานคุณภาพ (TQA & JCI). มีความเชี่ยวชาญในเครื่องมือที่สำคัญหลายตัว เช่น Design thinking, Dialogue, Project Management, NPD(New Product Development) Process, EasyInnovation Model, Business Model Innovation ,Business Model Canvas ,Values Proposition ,Innovation Culture โดย ดร. อุ๋ย เป็นเจ้าของแนวคิด ทฤษฎีการคิดนวัตกรรมแบบง่ายๆ #EasyInnovation ด้วยหลัก Thing New Values

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

2015 – 2017:                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเซบู(ประเทศฟิลิปปินส์) Cebudoctors’ University

                        ประกาศนียบัตรด้านการพัฒนาองค์กร

2008 – 2013:            บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต , ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

                        (นักเรียนทุนการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

1998 – 2000:                  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                        มหาบัณฑิต , วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

                        (นักเรียนทุนการศึกษา บ. ไทยพลาสติกจำกัด(มหาขน)ในเครือปูนซีเมนต์)

1994 - 1997:                    คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                        ปริญญาบัณฑิต , วัสดุศาสตร์

                        (นักเรียนทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

1989 - 1993:                    โรงเรียนสตรีวิทยา / สายวิทยาศาสตร์ 

ประสบการณ์

Work Experience)

2016 - Present

:

วิทยากร และที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner and Consultant)

     NS Values Co.,Ltd.

วิทยากร และที่ปรึกษาของทีมงาน #EasyInnovation

     www.EasyInnovationTeam.com

กระบวนกร และพัฒนากร (Trainer and Facilitator)

     กลุ่มพัฒนากร

2013 - 2016

:

ผู้จัดการ , ฝ่ายพัฒนาองค์กรและส่งเสริมนวัตกรรม

ผู้จัดการ , ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ศูนย์นวัตกรรม)

ผู้จัดการ , ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (กลุ่มน้ำตาลมิตรผล)

กลุ่มน้ำตาลมิตรผล

2012 - 2013

:

ผู้จัดการพิเศษ (Specialist (Manager),

Innovation Center, Research and Development

True Corporation PLC.

2011 - 2012

:

ผู้จัดการพิเศษ (Specialist (Manager),

Innovation Center, Organization Development

True Corporation PLC.

2010 - 2011

:

นักวิจัยพิเศษ

Co - Researcher , Unisearch , Chulalongkorn University

2010 - 2011

:

นักวิจัยพิเศษ (Co – Researcher)

 Technopreneurship and Innovation Management Program, Chulalongkorn University

2003 - 2010

:

ผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant Manager)

Research and Development Department ,ARS Chemical (Thailand) Co.,Ltd.

2002 - 2003

:

นักเทคนิคการตลาด (Technical Marketing)

Marketing Department ,Thai2Learn Program , NSTDA

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

Creative Thinking & Innovation

 • Innovation Roadmap
 • Innovation Framework
 • Spark Up Creative Thinking to Excellence Innovator
 • Design Thinking
 • Systematic Inventive Thinking
 • Creative Thinking for Systematic Work
 • Business Model Canvas 
 • Business Model Innovation
 • EasyInnovation Toolkit


Team

 • Powerful Team
 • Diversity Management for Digital Disruption
 • Communication and Art of Meditation

HR System

 • PMS - Performance Management System
 • TQA - Thailand Quality Awards for SMEsสัมมนาที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด »

การบริการเกินความคาดหมาย
3900บาท
หลักสูตรนี้ จะกระตุ้นให้พนักงานเปลี่ยนทัศนะคติในการทำงาน เติม “ใจบริการ” ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานทุกๆ ส่วนสนับสนุน ส่งเสริม ซึ่งกันและกัน เพื่อมอบการบริการด้วยใจให้แก่ลูกค้า
ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
3500บาท
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ตามมาตรฐาน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กับการทำบัญชี รุ่น 4
8000บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบประเด็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คำนวณภาษีได้(แถมโปรแกรมคำนวณ) และจำนวนภาษีที่เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางบัญชี ตลอดจนเบี้ยปรับเงินเพิ่ม การจัดทำรายงานทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »