หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน 2556