registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 26 มีนาคม 2557 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 26 เดือน มีนาคม 2557

คลาสทดลองเรียน ที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้วิธีการทำกำไรจากตลาดหุ้นในทุกสภาวะตลาด ทั้งหุ้นขึ้น หุ้นลง และหุ้นคงที่ ความเสี่ยงต่ำ ลงทุนน้อย แต่ทำกำไรมาก
ฝึกฝนการนำเสนองานให้ครบถ้วน ตรงประเด็น เป็นที่เข้าใจ และได้ข้อสรุป สร้างความเชื่อถือต่อผู้รับฟังการนำเสนอ
เป็นหลักสูตรแรกหนึ่งเดียวของอาเซียน ที่ออกแบบเพื่อสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ ไฟแรง
ส่งเสริมและผลักดันในการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เรียนรู้คุณสมบัติผู้ ควบคุมดูแลประจำและหลักเกณฑ์ขึนทะเบียนผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
การขายที่ทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกดี จะเป็นสิ่งที่ทำให้กลไกในการขายเติบโตอย่างยั่งยืน การที่พนักงานขายมีทักษะความสามารถในการขายนั้น จำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคว่าวิธีการปิดการขายนั้น จะทำอย่างไรได้บ้าง เพื่อช่วยทำให้เกิดการซื้อ ขายที่เร็วขึ้น ยอดขายสูงขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างมืออาชีพและเป็นระบบ
เรียนรู้การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธุรกิจและเทคโนโลยี โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง
พื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็น พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและวิทยากรในการเป็น “วิทยากรฝึกอบรม (Trainer)” ด้านปั้นจั่นที่มีคุณภาพ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
วิธีคัดเลือกซัพพลายเออร และการประเมินผลงานเขาทั้งกอนจะซื้อและหลังซื้อ ถาคัดเลือกและประเมินอยางไมมีระบบการจัดซื้อก็จะเต็มไปดวยปัญหา ทานจะไดรับฟงแนวคิดที่ใหมทันสมัย
วิธีบำบัดแบบพื้นบ้าน ที่แพร่หลายกันมาแต่โบราณ ไม่ทราบผู้ค้นคิด หรือยุคสมัยที่แน่นอน หลักฐานทางการแพทย์แผนจีน
สอนการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Joomla! เวอร์ชั่น 2.5.x หลักสูตรนี้จะมีระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 2 วัน หรือ 12 ชั่วโมง โดยจะรวมเนื้อหาพื้นฐานทั้งหมดมาสอน ตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม การตั้งค่าโปรแกรม ไปจนถึงการติดตั้ง Component , Module, Template และวิธีการปร
เพื่อเรียนรู้การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการจัดเก็บเอกสาร
เรียนรู้เครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียม จัดเป็นเครื่องมือป้องกันอันตรายเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย สำหรับการผ่าตัดหัวใจโดยใช้เครื่องหัวใจและปอดเทียม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการฟังและการถามเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อประเด็นสำคัญที่มีการนําเสนอ
หมาะสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า โดยจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจมาก เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ขั้นตอนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฯลฯ
เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเสริมสร้างศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับธุรกิจให้เข้มแข็งพร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดระดับประเทศและระดับสากล โดยมุ่งเน้นการสร้าง Brand ไทย และสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอยู่เดิมและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล
เรียนรู้การนำเข้าข้อมูลและการแสดงข้อมูลการกำหนดสัญลักษณ์การกำหนดระบบพิกัดให้กับแผนที่การสร้างชั้นข้อมูล
เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานก่อสร้างในแต่ละส่วนและทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้างการบริหารงานก่อสร้าง
การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ระดับสากลผนวกกับประสบการณ์จริงในประเทศไทย ซึ่งผู็้้สอนได้ดำเนินการสำรวจ และการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ นับล้านชิ้นทั่วประเทศ
เพื่อเสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการชำระเงินในการค้าระหว่างประเทศ และวิธีการจัดเตรียมเอกสารธนาคารในการส่งออกและนำเข้า
บทบาทของเลขานุการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสความรุนแรงของการแข่งขันนั้น บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อเจ้านายตลอดจนผู้ร่วมงานของท่านให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 26 มีนาคม 2557