เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทีมแบบ360 ( Professional Team Leader Workshop 2022 )

รหัสหลักสูตร: 66401

จำนวนคนดู 357 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทีมแบบ360 ( Professional Team Leader Workshop 2022 )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการเหตุผล

     ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท กับชีวิตประจำวันของมนุษย์ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของบุคคลจึงมีความหลากหลายแตกต่างกัน หลายบริษัทได้มีการปรับตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีการนำเทคโนโลยี มาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาพนักงานของตน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีก็เป็นเพียงเครื่องมือ ที่ใช้ในการบริหารจัดการงานให้ง่ายขึ้นเท่านั้นเอง แต่แท้จริงแล้วหัวใจสำคัญของการบริหารพนักงานก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้หัวหน้างานเป็นตัวแปลสำคัญเช่นเคย

     หัวหน้างานที่ดีและมีศักยภาพ ต้องเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อผลการปฏิบัติงานของทีมงาน เพราะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับบุคลากรในทุกระดับปฏิบัติงาน ทำให้ผลลัพธ์ของงานที่มีคุณภาพ ลดการสูญเสีย บรรลุเป้าหมายได้ง่าย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น การพัฒนาหัวหน้างานให้มีศิลปะในการบริหาร จูงใจ และพัฒนาทีมงาน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

     การพัฒนาให้ตนเองเป็นผู้บริหารแบบรอบทิศทาง ต้องพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) อย่างต่อเนื่อง และ พัฒนาทักษะการบริหาร (Management Skills) อยู่เป็นประจำ จึงจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่มีประสิทธิผลในองค์กร หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติใช้ ได้ผลจริง

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และแนวทางปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ได้ทันทีด้วย ลักษณะเฉพาะของตนเอง ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง
   2.  เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน ให้พร้อมที่จะเป็นผู้นำทีมงานในด้านต่าง ๆ และสร้างผลการปฏิบัติงานร่วมกันกับทีมงานอย่างมีคุณภาพ
   3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิคการสอนงานในรูปแบบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน
   4.  เพื่อสร้างให้ผู้เข้าอบรม ให้มีการเชื่อมั่น ในศักยภาพของตนเอง โดยการนำสมรรถนะในแต่ละด้านออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

Part  : 1  พัฒนาบุคลิกภาพในบทบาทผู้นำ

   1.  สร้างบุคลิกภาพที่ทรงพลังและมีเสน่ห์ของผู้นำ
   2.  External Personality/กิจกรรม ค้นหาจุดเด่น ลดจุดด้อยในแบบฉบับผู้นำ 360O
   3.  Internal Personality/กิจกรรมปรับMindset สู่ความพร้อมการเป็นผู้นำ
   4.  ผู้เข้าอบรมแชร์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพ
   5.  7 บุคลิกภาพของสุดยอดผู้นำ /จับกลุ่มเลือกผู้นำจากหัวข้อที่วิทยากรบรรยาย หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มรับโจทย์ที่ได้รับจากกล่องสุ่มนำไปแก้โจทย์
   6.  ระดมความคิดกับหัวข้อ ภาวะผู้นำกับประสิทธิภาพการบริหารโจทย์ต่อเนื่องจากหัวข้อด้านบน หลังจากนั้นผู้เข้าอบรมจะได้รับโจทย์ สถานการณ์สมมติจากเหตุการณ์ข่าวดัง เพื่อระดมความคิดภาวะผู้นำกับประสิทธิภาพนักบริหาร
Part  :  2  ดึงศักยภาพพัฒนาตนเอง
   1.  กิจกรรมสำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำพลังเชิงบวก
   2.  กิจกรรมเดี่ยว การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของผู้นำที่ดี งภายใต้ปัญหาและแรงกดดัน
   3.  สมรรถนะสำคัญ  5  ประการ(Competency)/ กิจกรรมสร้างสมรรถนะสู่ชัยชนะแบบนักบริหารโดยการดึง สมรรถนะแต่ละด้านออกมาแก้ปัญหา แบบนักบริหาร
   4.  การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล/จับคู่ เรียนรู้ลักษณะบุคคล
Part  :  3  แนวทางการเป็นเป็นผู้นำที่ดี
   1.  บรรยายการใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) กับทีมงาน
   2.  แนวทางการปฏิบัติเพื่อเป็นผู้นำที่ดี
   3.  กิจกรรมกลุ่มการพัฒนาศักยภาพผู้นำ
           -  การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงรุก (Proactive Performance Management)
           -  การกำหนดเป้าหมายและแผนงานที่ดี (Planning for Target)
           -  การสั่งงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิผล (Effective Ordering)
           -  การมอบหมายงานที่มีคุณภาพ (Effective Delegation)
           -  การสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
           -  การติดตามงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง (Continuous Monitoring)
   4.  สรุปกิจกรรมและประโยชน์ที่สามารถนำกลับไปใช้ได้จริง
Part  :  4  เทคนิคการสอนงาน
   1.  กิจกรรมกลุ่ม สอนงานอย่างไรให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน โดยใช้หัวข้อด้านล่างเป็นโจทย์แนวทาง
           -  เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ
           -  เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่าง ๆ (Coaching on Job)
           -  เทคนิคการสอนเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
           -  เทคนิคการสอนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Coaching for Potential)
   2.  สรุปกิจกรรมและประโยชน์ที่สามารถนำกลับไปใช้ได้จริง

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  หัวหน้างาน
-  ผู้จัดการ
-  ผู้บริหาร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทีมแบบ360 ( Professional Team Leader Workshop 2022 )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทีมแบบ360, Professional Team Leader Workshop 2022

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด