การวิเคราะห์ วางแผน และ บริหารอัตรากำลังคน รองรับปัญหาแรงงาน

รหัสหลักสูตร: 66568

จำนวนคนดู 1415 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การวิเคราะห์ วางแผน และ บริหารอัตรากำลังคน รองรับปัญหาแรงงาน
รอบที่

1

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล
     แม้เศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างช้า ๆ ในระยะข้างหน้า แต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าตลาดแรงงานจะฟื้นตัวได้ในเร็ววัน ทั้งนี้เพราะหลายธุรกิจมีการปรับตัวในด้านการลดต้นทุนด้านบุคลากร ทั้งโดยการปรับวิธีการทำงานและการนำเทคโนโลยีมาใช้ ตลอดจนมีจำนวนผู้ตกงานเป็นจำนวนมากจากอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้แรงงานจำนวนไม่น้อยต้องออกไปเป็นแรงงานนอกระบบ และเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ  จึงอาจทำให้บางอุตสาหกรรมไม่สามารถดูดซับแรงงานกลับเข้าระบบได้รวดเร็วเพราะทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการของงานหรือที่เรียกว่าปัญหา "skill mismatch" ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในยุคของการขาดแคลนแรงงานมาก่อน จึงมีแนวโน้มเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกองค์กรจะต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อการวางแผนอัตรากำลังที่เหมาะสม และรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกำลังคน และเทคนิคในการวิเคราะห์อัตรากำลังอย่างมีระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการวิเคราะห์อัตรากำลังในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา
   1.  ความหมายและความสำคัญของการวางแผนกำลังคน
   2.  ความเชื่อมโยงแผนกำลังคน กับ แผนกลยุทธ์ขององค์กร
   3.  การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจองค์กร เพื่อกำหนดภาระงานสู่หน่วยงานต่าง ๆ
   4.  ขั้นตอนและวิธีการวางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
   5.  กระบวนการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านกำลังคน
             -  การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคน (Demand Analysis)
             -  การวิเคราะห์กำลังคนที่มีอยู่ (Supply Analysis)
             -  การวิเคราะห์ส่วนต่างของกำลังคน (Gap Analysis)
             -  การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของอัตรากำลังคนภายใน-ภายนอก (Movement Analysis)
             -  การวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดคุณสมบัติ (Specification) ของแรงงานที่เหมาะสม
   6.  การออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อประสิทธิภาพของการใช้กำลังคน  
   7.  เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังคน
             -  วิเคราะห์กระบวนตามกระบวนการปฏิบัติงาน (Workflow Analysis)
             -  วิเคราะห์ตามปริมาณงานและมาตรฐานเวลาการปฏิบัติงาน (Work Measurement /Time & Motion Study)
             -  วิเคราะห์ตามสัดส่วนหรืออัตราส่วนต่าง ๆ (Productivity Ratio/ Input-Output Ratio)
   8.  การวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังคนในงานที่มีลักษณะเฉพาะ
             -  กรณีสายงานขาย
                      *เทคนิควิธีใช้งบประมาณฝ่ายขายเป็นฐาน
                      *เทคนิควิธีคำนวณปริมาณงานเป็นฐาน
                      *เทคนิควิธีใช้กำไรส่วนเพิ่มเป็นฐาน
             -  กรณีสายการผลิต เพื่อให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสมตามแผนการผลิต
                      *ความสัมพันธ์ระหว่างแผนการผลิตกับอัตรากำลังคน
                      *โครงสร้างต้นทุนการผลิต
                      *Level Production with overtime and subcontract
                      *Chase Plan
                      *Level Production with back order as need
   9.  กระบวนการจัดทำงบประมาณกำลังคนประจำปี
   10.  การจัดการกับอัตรากำลังคนที่ด้อยคุณภาพ
   11.  แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับกำลังคนในปัจจุบันและอนาคต
   12.  Workshop : การวิเคราะห์งาน,การวิเคราะห์ภาระงาน,การวิเคราะห์อัตรากำลังคนในรูปแบบต่าง ๆ  

วิทยากร

พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

ประสบการณ์ ด้านการสอน : ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การวิเคราะห์ วางแผน และ บริหารอัตรากำลังคน รองรับปัญหาแรงงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน, เพื่อแก้ปัญหาแรงงานหลังยุควิกฤติโควิด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด