หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 23 เดือน มีนาคม 2560