หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 25 เดือน เมษายน 2560