อบรมออนไลน์ เจาะลึกความสำเร็จกับการบริหารงานอย่างคล่องตัว ( Agile Success Management )

รหัสหลักสูตร: 65764

จำนวนคนดู 2887 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
อบรมออนไลน์ เจาะลึกความสำเร็จกับการบริหารงานอย่างคล่องตัว ( Agile Success Management )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในโลก New Normal องค์กรที่จะอยู่รอดได้ไม่ได้วัดกันที่ความสามารถเท่านั้น ยังเป็นเรื่องของความเร็ว ดังนั้นหลาย ๆ องค์กรจึงพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจโดยหลายแห่งเริ่มนำแนวคิดการทำงานแบบ Agile เข้ามาปรับใช้ Agile เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น โดยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอนและงานด้านเอกสารลงและมุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารกันในทีมให้มากขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เร็วขึ้น พร้อมนำมาทดสอบและเก็บผลตอบรับต่าง ๆ เพื่อกลับไปแก้ไขปรับปรุง ซึ่งจะทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพพนักงานได้รวดเร็วและตอบโจทย์ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์มากขึ้นนั่นเอง หัวใจสำคัญของแนวคิดการทำงานแบบ Agile คือ คน การสื่อสารระหว่างกัน และการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่ง HR จำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมในองค์กรหรือในทีมให้เอื้อต่อการใช้แนวคิดการทำงานแบบ Agile ให้มีประสิทธิภาพ นั่นคือ

   – ให้การเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคลของกันและกัน ไม่ว่าความแตกต่างนั้นจะเป็นเรื่องเพศ อายุ วัยวุฒิและทักษะความสามารถต่าง ๆ ความหลากหลายของคนในทีมนี้จะสามารถทำให้เราทำงานที่มีคุณค่าตอบโจทย์คนในวงกว้างได้

   – เชื่อมั่นว่าแต่ละคนจะทำงานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จ บริหารจัดการงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง มีแรงจูงใจที่อยากจะพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นอยู่เสมอ

   – กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารในทีม เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกันว่าเราจะทำงานในทิศทางไหนทุกคนเข้าใจกระบวนการการทำงานซึ่งกันและกัน ใครติดปัญหาหรืออยากแก้ไขปรับปรุงอะไร จะได้มีการร่วมมือแก้ไขกันได้อย่างรวดเร็ว

   – ไม่จำกัดเฉพาะแค่เรื่องที่เป็นปัญหาเท่านั้น ถ้ามีเรื่องที่ชอบ พอใจ หรืออยากจะชื่นชมทีมก็สามารถทำได้ เพื่อเป็นการช่วยให้ทีมมีกำลังใจในการทำงานต่อไป นอกจากนี้ยังสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ทีมจะเปิดใจที่จะนำเสนอความคิดเห็น หรือแนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

   – กระตุ้นให้คนในทีมปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เมื่อได้รับความคิดเห็นไม่ว่าจะจากทีมหรือพนักงานคนอื่นที่เกี่ยวข้องก็ต้องรีบกลับมาปรับปรุง แก้ไขทันที เปิดใจให้กว้างพร้อมเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเองและทีมเสมอ นอกจากนี้ต้องไม่รอแค่ความคิดเห็นจากคนภายนอกเท่านั้น แต่ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

อยู่เสมอด้วย

          แม้แนวคิดการทำงานแบบ Agile จะเป็นอีกทางเลือกสำหรับองค์กรที่ต้องทำงานให้สอดรับกับการโลกที่เปลี่ยนแปลง ทว่าแนวคิดดังกล่าว ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ในทุกบริบท

แต่สิ่งที่ทุกคนในองค์กรสามารถเรียนรู้และปรับใช้ได้คือ ความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ตลอดจนเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นไม่ว่าทีมหรือองค์กรจะใช้วิธีการทำงานในรูปแบบไหนคนทำงานก็พร้อมที่จะทำงานให้มีประสิทธิภาพได้อยู่เสมอและองค์กรก็จะสามารถเดินไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้


Key Contents อะไรคือแนวคิดการบริหารงานแบบ Agile

          ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้มุมมอง แนวคิดการบริหารงานขององค์กรยุคใหม่ที่นำ "Agile"

เข้ามาใช้ในการทำงานในฐานะ Project Manager และการคำนึงถึงเงิน เวลา คน และอื่น ๆ

ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ


ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile

          ท่านจะเข้าใจข้อดี - ข้อเสียของการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile ที่มีความแตกต่างกันด้วยกรอบการทำงาน (Framework) อย่างเป็นระบบ


วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile

   ท่านจะเรียนรู้วิธีการทำงานแบบ Agile ส่งผลให้เกิดงานที่มีผลลัพธ์ออกมาได้อย่างรวดเร็ว กระชับ งบไม่บานปลาย และค่อยข้างยืดหยุ่น และพร้อมปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงรอบข้างได้เสมอ

     • ไม่เน้นกระบวนการและเอกสาร

     • ยอมรับความเปลี่ยนแปลง

     • ทำทีละนิดแต่ทำบ่อย ๆ

     • ผิดพลาดให้เร็ว

     • ทำงานเป็นทีมมากกว่าที่จะสนใจกระบวนการ


วัตถุประสงค์

     1. ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การบริหารงานแนวใหม่ตามแนวคิด Agile

     2. ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจวิธีการทำงาน กระบวนการบริหารโครงการและบทบาทหน้าที่ของทีมงานที่ส่งผลต่อผลลัพธ์

     3. ผู้เข้าอบรมจะได้รับแนวทางการบริหารงานในรูปแบบใหม่ๆ เทคนิคการใช้แนวคิดด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และคล่องตัว

     4. ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำเครื่องมือแบบ Scrum ซึ่งเป็น Framework ภายใต้แนวคิด Agile ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่านได้


Methodology รูปแบบการอบรม

          หลักสูตรนี้ไม่ใช่การนั่งเรียนแบบบรรยายและจดจำ แต่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่นำมาจากการประยุกต์ 3 ศาสตร์ที่สำคัญต่อการเรียนรู้ในยุคใหม่เข้าด้วยกัน ได้แก่

   1. Positive Psychology หลักจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อสร้างทัศนคติที่ใช่ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

   2. Neuro Science หลักวิทยาศาสตร์สมอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด มีความเข้าใจ นำไปใช้ได้จริง

   3. Transformative Learning กระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์ตรงเพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ผ่านการเล่าเรื่องที่สนุกสนานของวิทยากร ด้วยรูปแบบ 4D Storytelling

หัวข้ออบรมสัมมนา
สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

   - บทบาทในการทำงานของทีมงานในแบบ Scrum ท่านจะได้เข้าใจความถนัดหรือเชี่ยวชาญของทีมงาน สามารถดึงจุดแข็งของตนเองและทีมงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์นำมาสู่การทำงานที่ลงตัว

       • The Roadmap

       • The Backlog

       • Sprint Planning

       • The Daily Scrum

   - เทคนิคการใช้แนวคิดการทำงานแบบ Agile คู่กับกรอบการทำงานแบบ Scrum

   - ท่านจะเข้าใจเทคนิคแนวคิดหลักๆของ Agile มาใช้ในการคิด วางแผนพัฒนากระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไป ทีละนิด โดยการส่งมอบงาน Update กันอย่างต่อเนื่องลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นด้วยการเล็งเห็นถึง Value ให้มากที่สุด

   - การใช้เครื่องมือต่างๆ ใน Scrum

   - ท่านจะเรียนรู้เครื่องมือการบริหารโครงการแบบ Agile ที่นำวิธีการทำงานของ Scrum มาใช้เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง ส่งมอบงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีการแก้ไขปัญหา

   - Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน

   - ท่านจะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของ Agile Management ผ่านกรณีศึกษาองค์กรต่างๆที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสามารถนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

หัวข้อที่บรรยาย

     
เนื่องจากวิทยากรมีประสบการณ์ทำงานโดยตรงด้านการบริหารการจัดการและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานมากกว่า 16 ปี พร้อมทั้งผลงานแห่งความสำเร็จ ด้านการขาย และบริการ กับรางวัล Thailand MDRT, Service recognition Asia Award และในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการค้นคว้าเพื่อทำวิจัยในระดับปริญญาเอกด้านการจัดการ ดังนั้น วิทยากรจึงมีความรู้ความชำนาญในด้านเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและแต่ละองค์กร โดยทุกหลักสูตรออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ผู้เข้าอบรมเข้าถึงได้ บรรยากาศสนุกสนานและที่สำคัญสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปรับใช้ได้กับงานจริง

Part:1 Agile การบริหารอย่างคล่องตัว

 • ความหมายและแนวคิดการบริหารงานแบบ Agile
 • แนวทางการบริหารงานขององค์กรยุค New normal ด้วย “Agile”
 • ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile
 • Agile Mind-set
 • Waterfall Process
 • เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสียของการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile
 • บทบาทใหม่ของ Project Manager กับ Agile Methodology การบริหารโครงการแบบ Agile
 • วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile
 • เจาะลึกสูตรสำเร็จกับการบริหารงานด้วย Agile

Part:2 Scrum รวมพลังความคิด พิชิตความสำเร็จ

 • ความหมายของ Scrum
 • บทบาทของ Scrum
 • หลักการดึงจุดแข็งเพื่อการทำงานที่คล่องตัว
 • เทคนิคการใช้ Agile คู่กับกรอบการทำงานแบบ Scrum
 • เครื่องมือต่าง ๆ ใน Scrum
 • Backlog
 • Sprint Phase
 • Daily Scrum Meeting
 • Sprint การเร่งให้เกิดผลงาน
 • Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้บริหารระดับระดับต้น
 • ที่ต้องบริหารจัดการคน และสร้างผู้นำรุ่นใหม่
 • ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร อบรมออนไลน์ เจาะลึกความสำเร็จกับการบริหารงานอย่างคล่องตัว ( Agile Success Management )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เจาะลึกความสำเร็จกับการบริหารงานอย่างคล่องตัว, Agile Success Management, อบรม Agile, อบรมออนไลน์, อบรม online, Online training

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด