หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 27 เดือน เมษายน 2560