หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2560