หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 09 เดือน สิงหาคม 2560