หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 29 เดือน สิงหาคม 2560