หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 07 เดือน ตุลาคม 2560