หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 18 เดือน ตุลาคม 2560