หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 21 เดือน ตุลาคม 2560