registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี 12 มิถุนายน 2562 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 12 เดือน มิถุนายน 2562

หลักสูตร Finance for Non-Finance มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการบริหารการเงินให้แก่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจในบริบทให้สอดคล้องภายใต้ภาพการจัดการและการวางแผนให้เหมาะให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร
อบรมให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นธุรการ admin หรือเลขานุการในที่ประชุม ได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ วิธีการจด และสรุปรายงานการประชุม
หลักสูตรด้านการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน โดยวิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร และ บรรยายด้านภาษีอากร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเทคนิคการถามและการสังเกต ทัศนคติ บุคลิกภาพ การควบคุมอารมณ์ รวมถึงจิตวิทยาการถามตอบคำถามอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายและวิธีการในการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ
เพราะงานในฝ่ายธุรการและงานบริหารสำนักงานเป็นส่วนงานที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลืองานของฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร ฉะนั้นฝ่ายงานธุรการจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะผลักดันธุรกิจให้ก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจที่องค์กรเผชิญอยู่และนี่จึงเป็นเหตุผลให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาการบริหา
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์กร
สมัคร 4 ท่าน ลดเหลือท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น+ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจหลักการในการพัฒนาระบบงานธุรการให้เหมาะสมกับสำนักงาน
Update การเปลี่ยนแปลงล่าสุด กฎหมายคุ้มครองแรงงาน บังคับใช้ 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่ 7 บังคับใช้ 5 พฤษภาคม 2562
เปิดอบรมฟรี เรื่องพรบ.การปลูกป่าไม้อย่างเสรีและเศรษฐกิจ​พอเพียง และการทำปุ๋ยน้ำหมักปลาสูตรเร่งด่วน​

สิ้นสุดรายการสัมมนาวันที่ 12 มิถุนายน 2562