registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now
เราได้รวบรวมงานอบรมฟรี พฤษภาคม 2563 ไว้ที่นี่แล้ว ที่เดียวที่คุณจะได้รับข้อมูลอัพเดตล่าสุดของงานอบรมทั่วเมืองไทย หากคุณเป็นคนรักการเรียนรู้ คุณก็ไม่ควรพลาดอบรมดีๆเหล่านี้

หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา เดือน พฤษภาคม 2563

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผลและวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation & ROI for Training)
3900บาท
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการกำหนดแนวทางในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมและสามารถวัดให้เห็นผลในเชิงของความคุ้มค่าของการลงทุนที่วัดได้เป็นตัวเงินในหลักสูตรที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วตามแผนการอบรม
การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
7800บาท
ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดหาพัฒนาไปมากตามวิวัฒนาการของโลก นักจัดซื้อจัดหาจึงจำต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน เพื่อกำกับบริหารงานจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการ และการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3800บาท
การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) มิใช่เป็นการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า แต่เป็นการส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับบริการไปแล้วเกิดความพึงพอใจ หากให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าที่มิใช
การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร
3800บาท
  องค์การใดก็ตามที่ได้ครอบครองบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ย่อมทำให้องค์การนั้นได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เพราะความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับบุคลากรซึ่ง
ฟรี!สัมมนาเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน9001:2015เพื่อการพัฒนาองค์กร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
คุณเคยทราบไหมว่าระบบ ISO9001:2015 ไม่ได้้เป็นเพียงข้อกำหนดที่ใช้ในการจัดการเรื่องคุณภาพอย่างเดียว ระบบนี้ยังสามารถนำไปใช้ปรับปรุงเพื่อสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืนสู่บุคลากรถึงองค์กรได้อีกด้วย

สิ้นสุดรายการสัมมนาเดือน พฤษภาคม 2563