หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่(SMART SUPERVISOR)

รหัสหลักสูตร: 66955

จำนวนคนดู 710 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่(SMART SUPERVISOR)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

การขับเคลื่อนองค์กรให้มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้นั้น หัวหน้างานถือว่ามีบทบาทสำคัญที่จะต้องมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการทีมงานการมอบหมายและติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะต้องสามารถสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของตำแหน่งงาน ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การเรียนรู้หลักการและเทคนิคต่างๆในการวางแผนงานการมอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีมงานจึงมีความสำคัญยิ่งเนื่องจากความรู้และทักษะเหล่านี้จะส่งผลให้การบริหารจัดการผลงานของทีมงานบรรลุผลสำเร็จ และนำไปสู่ผลงานที่ดีเลิศขององค์กรต่อไป หลักสูตรทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Smart Supervisor) เป็นหลักสูตรสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิควิธีการต่างๆในการบริหารจัดการทีมงานการวางแผนกระบวนการมอบหมายและติดตามงานการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะในการบริหารจัดการทีมงานซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำ หรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงานหรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการมอบหมายและติดตามงานไปประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการผลงานของทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้และพัฒนาแผนงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถให้ Feedback แก่ทีมงานให้สามารถเข้าใจหลักปฏิบัติงานแนวทางและองค์ประกอบของการทำงานให้บรรลุแผนงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
HIGHLIGHTS: หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (Smart Supervisor) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการทีมงานในโลกการทำงานสมัยใหม่ เพื่อให้การทำงานให้บรรลุเป้าหมายโดยใช้โมเดลการมอบหมายและติดตามงานที่เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมการทำงานในโลกสมัยใหม่การฝึกอบรมเน้น Workshop ที่ผสมผสานทั้งหลักการและประสบการณ์ตรงที่เกี่ยวข้องประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมอบหมายและติดตามงานอย่างมืออาชีพ อาทิความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและความแตกต่างของทีมงานแต่ละ Style การเลือกเครื่องมือและกระบวนการมอบหมายและติดตามงานที่เหมาะสมกับทีมงานแต่ละ Style เทคนิคการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และเทคนิคและกระบวนการในการสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงานอย่างเป็นระบบให้สามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นแนวทางให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตามสถานการณ์ลักษณะบุคคลและลักษณะขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


1 ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leading for high performance Team)

เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำในการบริหารทีมงาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

    •การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการบริหารจัดการทีมงานในปัจจุบัน

    •ผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

    •เคล็ดลับการบริหารจัดการทีมงานของผู้นำทีมงาน ที่จะทำให้ได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ

2 ศิลปะการสั่งงาน การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Delegation and Follow up Techniques)

เรียนรู้หลักการ และเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการทีมงาน การมอบหมายและติดตามผลการปฏิบัติงาน

    •ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย การวางแผนการปฏิบัติงาน การมอบหมายและติดตามงาน

    •การกำหนดเป้าหมายในชีวิตเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

    •ปัญหาและอุปสรรคหลักในการมอบหมายและติดตามงานที่มักเกิดขึ้นของหัวหน้างาน

    •กระบวนการและขั้นตอนของการมอบหมายและติดตามงานที่ดี

    •เคล็ดลับสำคัญสู่ความสำเร็จในการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    •ฝึกปฏิบัติ: การมอบหมายและติดตามงานกับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

3 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน (Team Motivation Techniques)

เรียนรู้เครื่องมือการสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงานให้กับทีมงาน

    •การวิเคราะห์ทีมงานประเภทต่างๆเพื่อสนับสนุนสู่ความสำเร็จ

    •เครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน

    •กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน

    •ฝึกปฏิบัติ: เสริมสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงานให้ทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

4 เทคนิคการให้ Feedback ทีมงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

เรียนรู้กระบวนการและวิธีการให้ Feedback ทีมงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

    •ความสำคัญและความจำเป็นในการให้ Feedback ทีมงาน เพื่อขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงาน

    •กระบวนการให้ Feedback เชิงบวก เพื่อรักษาพฤติกรรมและผลงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย

    •กระบวนการให้ Feedback เชิงลบ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

    •ข้อควรระวังในการให้ Feedback ทีมงาน

    •ฝึกปฏิบัติ: การให้ Feedback ทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ


ลักษณะการเรียนรู้

    •บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ30%

    •การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop30%

    •ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 40%


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    •ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานของทีมงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

    •ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    •ผู้เข้าอบรมสามารถติดตามการดำเนินงานของทีมงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

    •ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

• ผู้จัดการ / หัวหน้างาน

• เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมจำนวนผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 25 ท่าน


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่(SMART SUPERVISOR)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Leading for high performance Team, Delegation and Follow up Techniques, Team Motivation Techniques, เครื่องมือสำคัญในการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด