เทคนิคการบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม-ภาษาอังกฤษ

จำนวนคนดู 3221 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม-ภาษาอังกฤษ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 4 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 10 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมทั้งในรูปแบบที่เป็นและไม่เป็นทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมความคิด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการปฏิบัติงานว่าใครทำอะไร อย่างไร มีความคืบหน้าอย่างไร มีการเสนออะไร มีมติในเรื่องใดว่าอย่างไร และแสดงถึงข้อเท็จจริงเหตุผลการพิจารณาของที่ประชุม หรือแสดงถึงผลงานที่ได้ดำเนินการมาแล้ว รายงานการประชุมจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายว่าได้ดำเนินการอย่างไร และเพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติต่อไป

ในหลักสูตรนี้จะอบรมให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นธุรการ หรือเลขานุการในที่ประชุม ได้เข้าใจบทบาท หน้าที่ วิธีการจด และสรุปรายงานการประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมที่ เป็นทั้ง International Meeting และ Local Meeting ให้สามารถจด และสรุปเนื้อหารการประชุมได้ครอบคลุม ตรงประเด็น ทำให้การประชุมนั้นไม่สูญเปล่า


หัวข้ออบรมสัมมนา
1. บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานประชุม Meeting-concerned persons’ role

2. คุณสมบัติและหน้าที่ของเลขานุการหรือธุรการในที่ประชุม Qualification and role of administrative affair personnel or secretary at the meeting

3. การประชุมแบบทางการ และไม่เป็นทางการ Formal and informal meeting

4. รูปแบบของรายงานการประชุม (ทั้งไทย และอังกฤษ) Type of meeting’s minutes (Both Thai and English)

5. การจดบันทึกการประชุม (ทั้งไทย และอังกฤษ) (Meeting Recording (Both Thai and English)

o การจดละเอียดทุกคำพูดของผู้เข้าประชุม (Write down all speeches of the meeting attendants)

o การจดย่อเรื่องเฉพาะประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญ (Write down the syllabus or theme)

o การจดสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผล (Summarize the essence of the topics considered for opinion and reasons)

6. หลักการเขียนรายงานการประชุม (ทั้งไทย และอังกฤษ) Principles of Meeting’s Minute Writing (Both Thai and English)

         o ใจความสำคัญ Essence

         o ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน Correct and clear language

         o การเรียงลำดับวาระการประชุม Order of meeting agenda

         o การเขียนคำพูดโต้แย้ง Writing an argument

         o การเขียนข้อมูลเป็นตัวเลข จำนวนเงิน สถิติ Writing numbers and statistics

         o การเขียนเวลา การติดตาม และสถานะการณ์ดำเนินการของแต่ละวาระการประชุม Writing a period, follow-up, and meeting status at each agenda

7. คำศัพท์ สำนวน ภาษาทางธุรกิจที่ควรศึกษา Vocabulary, idiom, and necessary business langue

8. สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนรายงานการประชุม What should avoid in writing a meeting minutes

9. สรุปประเด็นปัญหาในการเขียนรายงานการประชุม และวิธีการแก้ไขเพื่อพัฒนาการในการจด และสรุปรายงานการประชุมทั้งไทยและ อังกฤษ Summarize the issues on writing the meeting minutes and solutions for improvement on writing down and summarizing the meeting minutes in Thai and English

10. กรณีศึกษา และถามตอบ Case Study and Answer and Questions


วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

ปัจจุบัน วิทยากรผู้ชำนาญการด้านการฝึกอบรม/สัมมนา และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษา และวิทยากร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานทุกระดับในองค์กร
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท อัตราค่าลงทะเบียน

บุคคลทั่วไปท่านละ 3,800 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างตลอดการสัมมนา)

Early Bird ชำระล่วงหน้า ค่าอบรม ราคาท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

สมัคร 3 ท่านขึ้นไปท่านละ 3,300 บาท 

ยังไม่รวม vat


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:Aranya Chaidejsuriya
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม-ภาษาอังกฤษ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม-ภาษาอังก

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด