ยกเครื่องเรื่องการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วยระบบ KPI และ Competency รุ่นที่ 7

จำนวนคนดู 513 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ยกเครื่องเรื่องการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วยระบบ KPI และ Competency รุ่นที่ 7
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
  1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด และความสำคัญของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Modern Performance Management Process) 
  2. สามารถกำหนด Key Performance Indicators (KPIs) ในการประเมินผลงานให้สอดกับเป้าหมายองค์กรและงานที่รับผิดชอบ 
  3. สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators, Performance Indicators และ Competency ได้อย่างชัดเจน 
  4. สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีสมัยใหม่ได้ชัดเจนและเป็นธรรม ด้วย KPIs, Competency 
  5. สามารถ Feedback ผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและได้รับการยอมรับ 
  6. สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารผลงานได้อย่างเป็นระบบ
หัวข้ออบรมสัมมนา
ส่วนที่ 1 : ปฐมบทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Introduction to Modern Performance Appraisal)

o ความเชื่อมโยงของการประเมินผลการปฏิบัติงานกับระระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) 

o 6 ขั้นตอนสำคัญของระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management Process) 

o เราวัด/ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่ออะไรกันหนอ ? 

o Key Performance Indicators และ Competency เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินผลสมัยใหม่ 

o แนวทางการกำหนดปัจจัยและน้ำหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีสมัยใหม่  

ส่วนที่ 2 : เทคนิคการกำหนด Key Performance Indicators (KPIs) ในการประเมินผลงาน

o ความหมายและประเภทของ KPI 

o การกำหนด Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard (BSC) เพื่อวัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร 

o แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIs) 

o แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของหน่วยงาน (Functional KPIs) 

o Workshop 1 : การกำหนด Functional KPIs ของฝ่ายงานให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs) 

o แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของตำแหน่งงาน (Position KPIs / Individual KPIs) 

o ความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators กับ Performance Indicators 

o Workshop 2 : การออกแบบและเชื่อมโยง KPIs สู่การประเมินผลงาน 

ส่วนที่ 3 : วิธีการกำหนดและเชื่อมโยง Competency ไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน

o ความหมายและประเภทของ Competency 

o ความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators กับ และ Competency 

o แนวทางการกำหนด Competency ในการประเมินขีดความสามารถจาก Modern Job Description 

o แนวทางการประเมินขีดความสามารถยุคใหม่ด้วย Competency แบบ 4 ระดับความสามารถที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

o ตัวอย่าง : การประเมินผลขีดความสามารถยุคใหม่ด้วย Competency แบบ 4 ระดับความสามารถ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร  

ส่วนที่ 4 : แนวทางในการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและได้รับการยอมรับ

o แนวทางในการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและได้รับการยอมรับ 

o กระบวนการในการประเมิน และ Feedback ผลการปฏิบัติงานลูกน้อง 6 ขั้นตอน 


ส่วนที่ 5 : แนวทางการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Positive Feedback) ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงานจากลูกน้อง 

o เทคนิคการแจ้งผลงาน (Positive Feedback) แบบได้ทั้งใจ และได้ทั้งผลงานจากลูกน้อง 

o Workshop 3 : Role Play ฝึกปฏิบัติแจ้งผลงานพนักงาน 3 ประเภท 

ส่วนที่ 6 : การนำผลการประเมินไปปรับใช้งานเชื่อมโยงกับ Human Resources System

o แนวทางการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

o การเชื่อมโยง IDP กับการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 

o แนวทางในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development Strategy)

Sponsored
อบรมฟรี!! หลักสูตร SME Growforward 2020

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2563หลังจบโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยนเ...

ดูรายละเอียด
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้านวัตกรรมทางการเกษตรไทยสู่สากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สินค้านวัตกรรมทาง...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: KPI, Competency, Functional KPIs, การปฏิบัติงานสมัยใหม่, Key Performance Indicators, Positive Feedback