การบริหารงานฝึกอบรม สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมยุคใหม่ (Smart Training Officer)

รหัสหลักสูตร: 56889

จำนวนคนดู 2027 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ขั้นตอน ของการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร 
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่นักบริหารงานฝึกอบรมยุคใหม่ต้องปฏิบัติ ตั้งแต่การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) จนถึงการจัดทำรายงานฝึกอบรม (Training Report) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อ ยอดใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในสายงาน
หัวข้ออบรมสัมมนา
วันแรกของการอบรม

ส่วนที่ 1 : บทบาทหน้าที่ และ Competency ของนักบริหารงานฝึกอบรมยุคใหม่ 

 • บทบาทหน้าที่ของนักบริหารงานฝึกอบรมยุคใหม่ที่องค์กรขนาดไหน ๆ ก็ปรารถนา 
 • Competency ที่นักบริหารงานฝึกอบรมยุคใหม่จำเป็นต้องมี 
 • ระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทิศทางขององค์กร 
 • Workshop 1 : ปัญหาที่พบในการฝึกอบรมและแนวทางป้องกันแก้ไข 

ส่วนที่ 2 : เทคนิคการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ (Modern Training Needs Survey Techniques)

 • การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร 
 • ตัวอย่างที่ 1 แบบฟอร์ม Modern Training Needs 
 • Workshop 2 : การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร 

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการวางแผนฝึกอบรมให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร (Modern Training Plan Techniques)

 •  การวางแผนฝึกอบรมยุคใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร 
 • ตัวอย่างที่ 2 แบบฟอร์ม Modern Training Plan 
 • Workshop 3 : การจัดทำแผนฝึกอบรมให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร 

ส่วนที่ 4 : แนวทางการเตรียมการวางแผนงบประมาณฝึกอบรมประจำปี (Training Budget)

 •  การวางแผนงบประมาณการฝึกอบรมประจำปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขององค์กรและราคาหลักสูตรอบรม  

ส่วนที่ 5 : เทคนิคการจัดทำ On the Job Training ยุคใหม่ (Modern OJT Plan Techniques)

 •  5 หมวดในการจัดทำ Modern OJT Plan และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ISO 9001 & IATF 16949 
 • การจัดทำและบันทึกประวัติการ OJT ด้วย Skills Matrix 
 • ตัวอย่างที่ 3 แบบฟอร์ม Modern OJT Plan 
 • Workshop 4 : การจัดทำModern OJT Plan ให้ครอบคลุม 5 หมวดและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ ISO 9001 & IATF 16949 
 • การจัดทำ OJT Record 

วันที่สองของการอบรม 

ส่วนที่ 6 : เทคนิคการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม (Training Course Design) 

 •  การเขียนโครงการและออกแบบหลักสูตรให้ได้รับการรับรองจากกรม/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
 • การออกแบบหลักสูตรภายในให้สอดคล้องกับ Knowledge Management ในระบบ ISO 9001 
 • ตัวอย่างที่ 4 หลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
 • Workshop 5 : การจัดโครงการ/ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม 

ส่วนที่ 7 : เทคนิคการบริหารและดำเนินการจัดฝึกอบรม (Modern Training Management)

 •  เทคนิคการคัดเลือกวิทยากร ไม่ให้โดนคนในอาชีพวิทยากรหลอก 
 • จัดฝึกอบรมอย่างไร ไม่ต้องเกณฑ์พนักงานมาเข้าอบรม ? 
 • Case Study : ปัญหาการจัดฝึกอบรมที่พบจากประสบการณ์ตรง 28 ปีของหลายร้อยองค์กร 
 • ตัวอย่างที่ 5 บริหารการฝึกอบรมด้วยการจัดทำ Training Check List 

ส่วนที่ 8 : เทคนิคการประเมินผลการฝึกอบรม (Modern Training Evaluation)

 •  การประเมินปัจจัยนำเข้าของการฝึกอบรม (Inputs) 
 • การประเมินกระบวนการฝึกอบรม (Process) 
 • การประเมินผลที่ได้จากการฝึกอบรม (Outputs) 
 • การประเมินผลการฝึกอบรมแบบ Return On Investment (ROI) 
 • ประเมินผลแบบไหนองค์กรเกิดกำไรสูงสุด 
 • Workshop 6 : การออกแบบประเมินผลฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร 

ส่วนที่ 9 : เทคนิคการติดตามผลและบันทึกประวัติการฝึกอบรม (Modern Training Follow up & Training Record)

 •  ติดตามผลอย่างไรให้คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนฝึกอบรม 
 • ตัวอย่างที่ 6 การบันทึกประวัติการอบรมยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับ Career Path 

ส่วนที่ 10 : เทคนิคการจัดทำรายงานฝึกอบรม (Modern Training Report)

 •  รายงานการฝึกอบรมแบบ Training Management ที่ผู้บริหารระดับสูงอยากเห็น 
 • ตัวอย่างที่ 7 รายงานผลการดำเนินงานฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรมประจำปี  

ส่วนที่ 11 : เป็นนักบริหารงานฝึกอบรมต้องเป็นวิทยากรภายในให้ได้ (To be Trainer)

 •  แนวทางการเตรียมตัวเป็นวิทยากรภายในองค์กร 
 • ไม่ต้องพูดเก่ง แต่พูดให้เป็น ได้ยินได้เห็นแล้วสะกดผู้เข้าอบรม 
 • แนวทางการออกแบบเกมและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่ใช่ของโหล หรือ Copy

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: Competency, Modern Training Needs, Smart Training Officer, On the Job Training, OJT Record, Skills Matrix