Logical & Systems Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 278 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Logical & Systems Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

การคิดวิเคราะห์และการคิดเชิงระบบ (Logical & Systems Thinking) เป็นพื้นฐานของความคิดเพื่อนำไป

สู่รูปแบบการคิดอื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการเพื่อหาสาเหตุข้อเท็จจริงในเชิงวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมา

จากกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อนำพาองค์กรไปสู่การเจริญเติบโตและประสบความ

สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• พัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์และหลักการคิดเชิงระบบ

เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ

• เปิดมุมมองเห็นภาพรวม วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด

ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

• จัดลำดับความสำคัญและนำหลักการการคิดไปประยุกต์ใช้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมและการแบ่งระดับของการคิด

(ความรู้ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า)

2. ประเภทของความรู้ในตัวบุคคล ความแตกต่าง และรูปแบบการใช้งาน

2.1 ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)

2.2 ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit Knowledge)

3. ความสัมพันธ์ของการคิดและการทำงานของสมอง

4. คุณสมบัติและลักษณะของการเป็นนักคิดที่ดี (Good Thinking)

5. วิเคราะห์พฤติกรรมและรูปแบบการคิดของกลุ่มบุคคลด้วยเครื่องมือ ผู้นำ 4 ทิศ

6. Workshop: I’m a jigsaw การมองภาพรวม การมีเป้าหมาย และการเชื่อมโยง

7. เทคนิคการตั้งเป้าหมายด้วย SMART goal และฝึกปฏิบัติ

8. การบริหารจัดการเวลา (Time Management) และการจัดลำดับความสำคัญของงาน (Priorities)

9. ขั้นตอนการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

9.1 กำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน

9.2 กำหนดงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน

9.3 กำหนดกระบวนการทำงานทั้งระบบใหญ่และระบบย่อย

9.4 วิเคราะห์ระบบการทำงานและตัดสินใจเลือกวิธีการทำงานอย่างเหมาะสม

9.5 ประเมินผลทั้งระบบ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

10. การใช้ตาราง Excel เพื่อช่วยจัดการคิดอย่างเป็นระบบ

11. สรุปเนื้อหา และถาม-ตอบปัญหากับวิทยากร

Sponsored
สัมมนาฟรี OTOP ก้าวไกล สู่ตลาดโลกด้วยด้วยอีคอมเมิร์ส (เชียงใหม่)

ฟรี!! เปิดห้องเรียนอีคอมเมิร์สที่เชียงใหม่   การค้าปลีกส่งออกข้ามประเทศ โดยมุ่งเน้นให้คนไทยนำสินค้าไทยที่หาได้ง่ายๆรอบตัว มาลงขายบนเว็บไซต์ของต่างประเทศ เริ่มต้นทั้งทีต้องมีชั้นเชิง เนื้อหาเด็ด เทค...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: logical, thinking, การคิด, วิเคราะห์, วางแผน, แก้ไขปัญหาในการทำงาน