การบริการเหนือชั้น

จำนวนคนดู 154 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

 ในยุคที่การแข่งขันเช่นปัจจุบัน การแข่งขันทางด้านการตลาด ด้านราคา ด้านคุณภาพสินค้า อาจไม่เพียงพอเสียแล้ว การบริการถือเป็นส่วนงานที่สำคัญมากส่วนหนึ่ง เพราะการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ จะช่วยสร้างผลตอบสนองทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงก็คือลูกค้าจะให้การตอบรับต่อสินค้าและบริการขององค์กร ทั้งยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์และยอดขายให้แก่องค์ได้อีก ส่วนทางอ้อมก็คือ ลูกค้าจะนำความประทับใจเหล่านั้นไปบอกต่อให้กับบุคคลใกล้ชิดรอบข้าง รวมไปถึงโลกสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถกระจายการรับรู้ของผู้คนให้เกิดเป็นความสนใจในสินค้าและบริการที่ลูกค้าได้รับ

ความไม่ประทับใจหรือความไม่พึงพอใจในการบริการ เกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการที่พนักงานไม่แสดงถึงความกระตือรือร้นในการบริการจนลูกค้าสัมผัสได้ถึงความเฉยชาและไม่ใส่ใจ

หลักสูตรนี้ จะกระตุ้นให้พนักงานเปลี่ยนทัศนะคติในการทำงาน เติม “ใจบริการ” ในการทำงาน เพื่อให้การทำงานทุก ๆ ส่วนสนับสนุน ส่งเสริม ซึ่งกันและกัน เพื่อมอบการบริการด้วยใจให้แก่ลูกค้า สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกกับงานบริการแก่ผู้เข้าอบรม

2.เพื่อเข้าใจความแตกต่างของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

3.เพื่อส่งมอบการบริการและดูแลเอาใจใส่กับลูกค้าแต่ละประเภท

4.เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารสำหรับงานบริการที่มีประสิทธิภาพ

หัวข้อการสัมมนา

1.First Impression “แรกพบ ถ้ามันใช่ อะไรก็ชอบ”

2.ปลูกจิตสำนึก และเทคนิคการสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

3.รู้จัก, เรียนรู้ธรรมชาติ และพฤติกรรมส่วนใหญ่ของลูกค้าในแบบต่าง ๆ

4.เทคนิคการตั้งคำถาม “คำถามที่ดี จะได้คำตอบที่ใช่”

5.ทักษะการฟังแบบเข้าอกเข้าใจ

6.เทคนิคการจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.การบริการเหนือความคาดหวัง

8.การสื่อสารอย่างมีเสน่ห์สำหรับงารบริการ

9.พฤติกรรมที่ไม่ควรสำหรับงานบริการ

10.สรุปการเรียนรู้ Q &A

รูปแบบการแนวทางการเรียนรู้

     เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นจึงได้ออกแบบการฝึกอบรมให้มีองค์ประกอบหลากหลายรูปแบบ ทั้งการนำอภิปราย การบรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การเปิดโอกาสให้ถามคำถาม และตลอดทั้งการฝึกอบรม จะมีเกมส์ กิจกรรม มาช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม ได้ตอบกันอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญที่สุด คือการให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ

Workshopฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: บริการเหนือความคาดหมาย, บริการที่เหนือชั้น, บริการเป็นเยี่ยม, Service Beyond Expectation, บริการเกินความคาดหมาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด