สัมมนาออนไลน์ : การโค้ชผู้นำเพื่อบริหารองค์กร

จำนวนคนดู 68 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนาออนไลน์ : การโค้ชผู้นำเพื่อบริหารองค์กร
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ในยุคที่มีการแข่งขันตลอดเวลา ทำให้ผู้นำมีความจำเป็นจะต้องค้นหากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาและสร้างกระบวนทัศน์ในการแข่งขัน ยิ่งในยุคศตวรรษที่ 21 แล้วผู้นำจำเป็นต้องมีความรู้ที่หลากหลายนอกจากทักษะการบริหารงาน (Management Skill) ผู้นำต้องมีความรู้ทักษะในการโค้ชเพื่อดึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ หลายองค์กรเริ่มนำกระบวนการโค้ชมาปรับใช้ โดยการโค้ชนั้นผู้นำต้องเรียนรู้กระบวนการโค้ชที่ถูกวิธีและถูกต้อง


วัตถุประสงค์ (Objective)

      1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความหมายของการ Coaching

      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กระบวนการโค้ช และการพัฒนาองค์กรตามแนวทางของการโค้ชที่ดี


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

• หัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

• ความหมายของการโค้ชตามหลัก ICF

• องค์ประกอบของการโค้ช

• การสร้างภาวะผู้นำให้อยู่ในปัจจุบันขณะทำการโค้ช

• การสร้างความไว้วางใจ (Trust)

• เทคนิคการฟัง และการควบคุมอารมณ์ของผู้นำ

• 3 F สำหรับการโค้ช

                     - Fact

              - Feeling

                     - Future

• การสร้างคำถามเพื่อสร้างเป้าหมาย

             - Vision

                    - Mission

             - Goal Setting

• F.O.L.L.O.W Model

• สรุปการเรียนรู้


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 16.00 น.


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

         1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

         2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

         3. หลังจบการอบรมครบ 6 ชั่วโมง (09.00-16.00 น.) จะจัดส่ง Certificate ให้ทาง EMS

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การโค้ชผู้นำ, การโค้ช, ผู้นำ, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด