การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Planning)

จำนวนคนดู 282 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Planning) เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนเพื่อเตรียมบุคลากร เพื่อทดแทนในตำแหน่งงานระดับต่าง ๆ ในองค์กรไว้โดยการค้นหาศักยภาพของพนักงาน

มีความรู้ความสามารถมาทำงานในระดับต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารในองค์กรที่จะต้องจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความพร้อมตามความคาดหมายไว้ได้อย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

. รู้และเข้าใจถึงกระบวนการวางแผนและการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง

2. เข้าใจในกระบวนการพัฒนาพนักงาน

3. วิเคราะห์และสรรหาพนักงานที่มีคุณสมบัติและความสามารถตรงกับความต้องการขององค์กรกำหนดให้

หัวข้อการฝึกอบรม

1.หลักการ ความหมายและประโยชน์ของการทำ Succession Planning

2.เข้าใจความแตกต่าง ของ Succession Planning

3.บทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ Succession Planning

4.ความจำเป็นของการจัดทำ Succession Plan ในองค์กร

5.องค์ประกอบและขั้นตอนของการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน

•การกำหนดกลุ่มงาน / ตำแหน่งงานหลัก

6.การวางแผนพัฒนาบุคคลตามแผนทดแทนตำแหน่งงานและขั้นตอนของการวางแผน

7.แนวทางการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความสามารถและพิจารณาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

8.กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกผู้มีความสามารถสูง

9.วิธีการประเมินเพื่อค้นหาผู้มีความสามารถ

•การประเมินผลการปฏิบัติงาน

•การประเมินศักยภาพ

•การประเมินความสามารถในงาน

10.การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDPs) สำหรับผู้ที่เป็น Successor

ระยะเวลา1วัน (09.00-16.00 น.)

ระยะเวลา 1 วัน / ช่วงเวลาการบรรยาย

      เริ่มเรียนออนไลน์ 09.00-16.00 น.

      (พักเช้า 10.30-10.45/ พักกลางวัน 12.00-13.00/ พักบ่าย 14.30-14.45)

รูปแบบการบรรยาย

•การบรรยายออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ทุกท่านต้องมีอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรือผ่านมือถือได้ โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

•เอกสารประกอบการบรรยายและเอกสารข้อสอบหรือการทำกิจกรรมจะส่งให้ล่วงหน้าผ่านไปรษณีย์ EMS ก่อนอบรม 2-3 วัน

•มีการทำกิจกรรม ยกเคสต่างๆ และตอบโต้ผ่านออนไลน์ตลอดเวลา เป็นรูปแบบ 2 Way Communication

•จะได้รับใบประกาศนียบัตรส่งทางไปรษณีย์ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Planning)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด