กระบวนการใช้วงจร PDCA เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนในการทำงาน (PDCA to increase quality and reduce costs)

จำนวนคนดู 142 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ 

•ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้วงจร PDCA เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุน

•ฝึกฝนทักษะความสามารถในการใช้วงจร PDCA เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพสูงและต้นทุนต่ำ

•สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานด้วยวงจร PDCA เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุน

•พัฒนาการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

•สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการเพิ่มคุณภาพงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม : 

•อะไร คือ คุณภาพและต้นทุนของงาน?

•ทำไมจึงจำเป็นต้องเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนในการทำงาน?

•ความรู้พื้นฐาน : กำไร = รายได้ – ต้นทุน

•ใคร คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุน?

•ความสำคัญของการเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนสำหรับองค์กร ลูกค้า พนักงาน และสังคม

oคุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ และส่งมอบตรงเวลา

oความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ

oสิ่งแวดล้อม และจริยธรรม

•วิธีการใช้ PDCA เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนการทำงานได้อย่างไร?

• (Plan) วางแผน เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนการทำงาน

oการกำหนดเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดความสูญเสีย

o การวางแผนการปฏิบัติงานโดยใช้หลักการตั้งคำถาม 5W 1H

oการบริหารเวลาทำงานสำหรับงานที่มีคุณภาพและส่งมอบทันเวลา

•(Do) เทคนิคการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนการทำงาน

oการใช้หลักการบริหาร 4M เพื่อให้ได้คุณภาพสูงและต้นทุนต่ำ

1.Material (วัตถุดิบ)

2.Machine (เครื่องมือ)

3. Method (วิธีการ)

4.Man (บุคลากร)

• (Check) การตรวจสอบคุณภาพและต้นทุนการทำงาน

oการลดความสูญเสียและความสูญเปล่ารอบการทำงาน

oการใช้หลักการ ECRS เพื่อ ลด เลิก เปลี่ยน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

• (Act) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุน

•บรรยาย และ กิจกรรม ระดมความคิด กรณีศึกษา


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: pdca, ลดต้นทุนในการทำงาน, กระบวนการใช้วงจร PDCA, กระบวนการใช้วงจร PDCA เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนใ, PDCA to increase quality and reduce costs, วงจร PDCA

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด