สัมมนาออนไลน์ : เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0 (Smart Administration)

จำนวนคนดู 139 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สัมมนาออนไลน์ : เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0	(Smart Administration)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ถ้าเราจะพูดถึงหน่วยงานที่คอยประสานงานกับหลายหน่วยงาน สนับสนุนการทำงานของคนหลายคน ความยุ่งยากกับการจัดลำดับงานของงานใครสำคัญกว่า และต้องรีบดำเนินการก่อน การประสานกับลูกค้าภายใน-ภายนอก การทำสัญญาในการใช้บริการ ค้นหาเอกสาร การสนทนาทางโทรศัพท์ นั้นคือ “หน่วยงานธุรการของฝ่ายขาย” ดังนั้นคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ธุรการในหน่วยงานนี้ ควรจะมีคุณสมบัติของการบริการ (Service mind) การสื่อสารและประสานงาน ความขยันและอดทน ความระเอียดรอบคอบ และเข้าใจนโยบายของหน่วยงานอย่างชัดเจนเพื่อปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

หน่วยงานธุรการ ไม่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนเหมือนสาขาบัญชี การเงิน บริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่น ๆ ที่ดำเนินการอยู่ในองค์กร และบุคลากรด้านธุรการจึงเป็นส่วนงานที่สำคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง เป็นหน่วยงานที่สำคัญขององค์กรในการช่วยสนับสนุนให้งานส่วนหน้าประสบผลสำเร็จได้ จึงเป็นความท้าทายอย่างมากที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง การทำงานที่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (Innovation) และเรื่องของเทคโนโลยี (technology) เข้ามาพัฒนาบุคลากรเพื่อนำสู่การปฏิบัติงานในองค์กร

วัตถุประสงค์                                          

1. เพื่อทราบและเข้าใจถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการที่เป็นส่วนสนับงานฝ่ายต่างๆ ขององค์กรในยุค 4.0

2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

3. เพื่อการเพิ่มความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงาน อาทิ งานด้านเอกสาร งานด้านข้อมูล งานบริการในหน่วยงานภายใน และภายนอกอย่างมืออาชีพ 


กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่รับผิดชอบในหน่วยงานธุรการ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00-12.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

Module # 1 บทบาท หน้าที่ของหน่วยงานธุรการงานขายแบบมืออาชีพ 

§ บทบาท หน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานธุรการขาย 

§ คุณสมบัติ และบุคลิกภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่งานธุรการ 

§ เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Module # 2 ทักษะการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพในยุค 4.0 

§ การมีจิตบริการ (Service mind) เพื่อการบริการที่เป็นเลิศทั้งลูกค้าภายใน-ภายนอก 

§ การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก 7 C 

§ แนวทางในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นในยุค 4.0 

§ การเขียนอีเมล และบันทึกให้ถูกต้อง การใช้ Line Application ให้เหมาะสม 

§ เทคนิคในการสร้างความประทับใจในการสื่อสารประสานงานกับบุคคลรอบข้าง 

§ การทำงานเชิงรุกเพื่อให้ทันกับส่วนงานที่ส่วนธุรการสนับสนุนให้สำเร็จในเป้าหมาย 

§ เทคนิคการจัดระบบงานเอกสารและการเก็บเอกสารให้ได้ประสิทธิภาพ 

§ ทักษะการต้อนรับผู้มาเยือน การใช้คำพูด การสนทนาทางโทรศัพท์ 

§ มารยาทที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ เช่น การฟัง การพูด การใช้ภาษากาย น้ำเสียง 

§ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

§ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจากการสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน 

§ สรุป ถาม ตอบ 

รูปแบบการสัมมนา 

1. การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม 60 % 

2. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, เจ้าหน้าที่ธุรการมืออาชีพ ยุค 4.0, ธุรการ, Admin, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด