สัมมนา Online : นักขายขั้นเทพกับการขาย 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales

จำนวนคนดู 111 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ที่มาของหลักสูตร

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถีทางการขายอย่างไรให้ทันกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การขายบรรลุผลสำเร็จและเป้าหมาย แบบ Top Sales ให้ได้ดังใจอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในทางการขายโดยเฉพาะการขายยุค 4.0 

2. สามารถเรียนรู้ เข้าใจในการขายยุค 4.0 อย่างถ่องแท้และสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

3. เพื่อให้สามารถนำการขายยุค 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ได้ดังใจอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

- แนวโน้มของการขายแต่ละยุคการตลาด 

- Workshop : วิเคราะห์การขายแต่ละยุค 

- ความเข้าใจในการตลาดยุค 4.0 (Human Value) 

- เคล็ดลับเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ทะลุเป้า 

- เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ในยุคการตลาด 4.0 

- แนวคิดและความสำคัญของการขายยุค 4.0 

- Workshop : วิเคราะห์การขายยุค 4.0 

- เจาะลึกนวัตกรรมการขายแบบ Top Sales ในยุค 4.0 

- Principle 1 : Communicate Channel 

- Principle 2 : Distribute Channel 

- Principle 3 : Facilitate Channel 

- การปรับตัวให้ทันกับการขายแบบ Top Sales ยุค 4.0 

- แนวทางเพิ่มยอดขายกับการขายแบบ Top Sales ยุค 4.0 

- Workshop : เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales เชิงปฏิบัติ 

ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับ พนักงานขายในทุกระดับ


วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม 

1) บรรยาย แบบสื่อสาร 2 หรือ 3 ทาง

2) การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม 

3) Case Study แบบสถานการณ์จริง (Workshop) 

4) สรุปทบทวนบริบท และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09:00-16:00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, นักขายขั้นเทพ, การขาย 4.0, Top Sales, ออนไลน์, Online

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด