หลักสูตร สุดยอดการเป็นผู้นำขั้นสูง

รหัสหลักสูตร: 63875

จำนวนคนดู 289 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

           ทุกองค์กรต้องอาศัยหัวหน้างานที่มีทักษะและความสามารถอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีมุมมองในการบริหารงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้า การดูแลลูกน้อง รวมถึงการทำงานร่วมกับฝ่ายงานอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป

           หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานระดับสูงได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถ เป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงาน เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเองวัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานระดับสูง

2.เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยมีวิธีการที่ถูกต้องในการวางแผน และการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมในการบริหารงาน และบริหารคน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา 

1.บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างานในฐานะ “ผู้นำ-Leader”

    •เทคนิคการเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกเรื่องทั้งความคิดและการแสดงออก

2.Workshop: เข้าใจบทบาทหน้าที่ตนเองของหัวหน้างานระดับสูง

3.การวางแผนงาน

    •เรียนรู้และเข้าใจวิธีการวางแผนงานอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ

4.กิจกรรม วางแผนงานอย่างเป็นระบบ

5.การคิดและทำงานอย่างมีกลยุทธ์

    •ฝึกฝนมุมมองการทำงานอย่างมีกลยุทธ์

6.การพัฒนาตนเองสู่ศักยภาพสูงสุด

    •ฝึกฝนและสร้างแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพตนเอง

7.กิจกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพตนเอง

8.เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ

    •เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในเรื่องงาน และคนได้

9.กิจกรรม การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ 

10.การสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

     •เรียนรู้วิธีการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกน้อง

11.การปรับทัศนคติลูกน้องและการบริหารอารมณ์ของลูกน้อง

     •เข้าใจลูกน้องและสามารถปรับพฤติกรรมลูกน้องให้อยู่ในกรอบที่ควรจะเป็น

12.เทคนิคการประเมินผลงาน และ การพัฒนาลูกน้อง

     •เรียนรู้เทคนิคการประเมินผลงานในเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาความสามารถและความเป็นคนดีของลูกน้อง

     •เรียนรู้แบบฟอร์มในการทำให้ลูกน้องยอมพัฒนาตนแอง

13.การพัฒนาคนเก่ง และการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

     •เรียนรู้วิธีการปูเส้นทางให้ลูกน้องให้เขาอยู่และประสบความสำเร็จในองค์กร

14.Role Play การประเมินผลงาน และ การรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด+


พิเศษ... สมัครอบรม 3 ท่าน รับฟรีบัตรสมาชิก HIPO ใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ทันที

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, หัวหน้า/ผู้บริหาร, ฝึกอบรม, ้hipotraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด