การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและแผนพัฒนาพนักงาน (Career path Management and Individual Development Plan )

จำนวนคนดู 264 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและแผนพัฒนาพนักงาน  (Career path Management and Individual Development Plan )
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 21 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 78 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 25 สิงหาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 174 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) คือ เส้นทางความก้าวหน้าในการทำงานในสายอาชีพและแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล จะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการเลื่อนตำแหน่ง จากระดับล่างสุดไปจนถึงสูงสุด เป็นกรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน และจะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากแผนพัฒนารายบุคคลนั้นถูกจัดทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและความต้องการขององค์กร ตามระบบสมรรถนะขององค์กร ( Competency Training Roadmap) เพื่อให้มีบุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ ของการจัดอบรมครั้งนี้

1.เพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการออกแบบ Career Path ในการวางแผนให้พนักงานเห็นโอกาสการเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ

2.เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนความก้าวหน้าในอาชีพให้กับบุคคลากรโดยยึดหลักความสอดคล้องขององค์กร

3.เรียนรู้หลักการ กระบวนการ ตลอดจนวิธีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP)

4.เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของระบบ Competency ที่มีต่อการจัดทำแผน IDP


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

1.ความหมายและองค์ประกอบของการออกแบบ Career path

2.ประโยชน์ของ Career Path ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

3.ความเชื่อมโยงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development : HRD) กับ Career Path

4.ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Career Path กับ Succession Plan

5.สิ่งที่องค์กรต้องเตรียมตัวเบื้องต้นในการจัดทำ Career Path

6.รูปแบบต่าง ๆ ในการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

7.แนวทางในการจัดทำ Career Path ภาคปฏิบัติ

8.การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเติบโตตาม Career Path ด้วย KPI, Competency

9.การวิเคราะห์ Competency ให้เชื่อมโยงกับ Career Path

oการวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ(Competency) ขององค์กร

oขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน(Job Description) ในแต่ละตำแหน่งงาน

oการวิเคราะห์หาสมรรถนะที่ต้องการตามขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน

oCompetency และความสัมพันธ์ในการทำTraining Roadmap ทั้ง Core, Function & Managerial Competency

 10. แนวคิด และกลักการของ Individual Development Plan : IDP

           11. ขั้นตอนการทำ IDP: Individual Development Plan

• การหาช่องว่างสมรรถนะหลักตาม Competency เพื่อสรุปประเด็นเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม

   เป็นรายบุคคล ด้วยเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ

•การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับและประเภทของ Competency

• การระบุเครื่องมือ/ วิธีการพัฒนาพนักงาน

Workshop : การวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ(Competency) ขององค์กร

      การวิเคราะห์หาสมรรถนะที่ต้องการตามขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน

      ฝึกปฏิบัติออกแบบ Career Path ตามสายงานและโครงสร้างองค์กร

      ฝึกปฏิบัติการเชื่อมโยง Competency กับ Training Road Map


วิทยากร

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

ประสบการณ์ ด้านการสอน : ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานระดับหัวหน้างาน ฝ่ายบุคคล 
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ประสานงาน:อรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :0868929330
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและแผนพัฒนาพนักงาน (Career path Management and Individual Development Plan )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Career Path Development

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด