ทักษะหัวหน้างานและการสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา Supervisory Skill and Motivation for Sub-ordinates

รหัสหลักสูตร: 64207

จำนวนคนดู 760 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ทักษะหัวหน้างานและการสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา  Supervisory Skill and Motivation for Sub-ordinates
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 22 มิถุนายน 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 39 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล :

          เพื่อให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานมีความตระหนักว่าหัวหน้างานจะทำงานให้สำเร็จได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้าหลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่าอำนาจการปกครองบังคับบัญชาที่องค์การมอบหมายให้ เช่นอำนาจในการสั่งการ ควบคุมงาน การประเมินผลงาน การให้คุณให้โทษ ฯลฯ นั้นสามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ เพราะทำให้ลูกน้องเกรงกลัวไม่กล้าประพฤติฝ่าฝืนละเมิดคำสั่ง ฯลฯ ซึ่งความคิดดังกล่าวไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้หัวหน้าหลายคนไม่ประสบผลสำเร็จในการบริหารงาน

          หัวหน้าที่จะประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานนั้น จะต้องมีความเป็นผู้นำสามารถใช้ภาวะผู้นำสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องเต็มใจและรักที่จะปฏิบัติงาน มีความรักและความเชื่อถือต่อหัวหน้า หัวหน้าสามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดแรงจูงใจในที่ทำงาน มีบรรยากาศแห่งการทำงานเป็นทีม ซึ่ง”ภาวะผู้นำ” เป็นความรู้และทักษะเกิดจากการเรียนรู้และการฝึกฝนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ที่เป็นหัวหน้างานประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานในฐานะผู้บังคับบัญชา

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดของการเป็นหัวหน้างาน รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานและการบริหารคน

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความสามารถและฝึกทักษะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญชาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ทราบถึงเทคนิคการสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม การร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแก้ไขปัญหา กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความหมายและความสำคัญของหัวหน้างาน

2.บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของหัวหน้างานในยุคปัจจุบัน

3.การบริหารการจัดการให้ยุคปัจจุบัน

4.ทักษะความรู้ของหัวหน้างาน

5.กลยุทธ์การพัฒนาหัวหน้างานไปสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6.การพัฒนาหัวหน้างานให้มีภาวะผู้นำ

7.เทคนิคการสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

8.หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงบวก

9.เทคนิคการบังคับบัญชาลูกน้องประเภทต่างๆ

10.กลยุทธ์การสร้างความผูกพันในองค์การ (Employee Engagement)

11.สรุป ถาม-ตอบ

วิทยากร

อาจารย์ อุดมเดช บูรพ์ภาค

สำหรับองค์กร (การบริหาร)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร  ผู้จัดการ  หัวหน้างาน
สถานที่จัดงาน

โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

|

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ประสานงาน:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะหัวหน้างานและการสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา Supervisory Skill and Motivation for Sub-ordinates
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างแรงจูงใจ, ทักษะหัวหน้างาน, ภาวะผู้นำ, การทำงานเป็นทีม, การบังคับบัญชา, ความสัมพันธ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด