การคิดอย่างเป็นระบบและการวางแผน (System Thinking and Planning)

รหัสหลักสูตร: 64375

จำนวนคนดู 719 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การคิดอย่างเป็นระบบและการวางแผน (System Thinking and Planning)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 19 พฤษภาคม 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 30 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 17 มิถุนายน 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 59 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

                        จากสถานการณ์วิกฤติไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน ธุรกิจจำนวนมากรวมถึงสังคมและครอบครัวต่างก็ประสบปัญหาผลกระทบมากมาย เช่น ทางเศรษฐกิจ การขาดรายได้ การแข่งขันสูง การตกงาน และหนี้สิน ฯลฯ ซึ่งยังไม่มีใครบอกได้ว่าเราจะต้องอยู่กับสถานการณ์เช่นนี้อีกนานแค่ไหน

                       บุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยปรับเปลี่ยนองค์กร สังคม ครอบครัวให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาฝึกฝนพื้นฐานวิธีการคิดอย่างเป็นระบบและรู้จักการวางแผนงานเบื้องต้น รู้จักวางเป้าหมาย และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความราบรื่น ทำงานให้สำเร็จ

                         การคิดอย่างเป็นระบบและการวางแผนงานที่ดีจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน หลักการคิดอย่างเป็นระบบและวางแผนงานเป็นขั้นตอนตามลำดับด้วยกิจกรรมฝึกปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ทราบถึงการคิดอย่างเป็นระบบกฎเกณฑ์ รูปแบบ วิธีคิดเชิงระบบเพื่อการพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จของงาน

2.จุดประกายและพัฒนาความคิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

3.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด วิธีการในการวางแผนงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ถูกต้อง ( Key Performance Indicator) และการ

   นำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร : 

1.ความเชื่อ ทัศนคติ ต่อตนเอง สังคม องค์กร (Mindset)

2.ความเชื่อเกี่ยวกับระบบ ความเข้าใจระบบ การคิดอย่างเป็นระบบ System Thinking

3.ความสำคัญของการคิดเป็นระบบและตัวอย่างความสำเร็จ

4.พื้นฐานความคิดอย่างเป็นระบบ PDCA, Plan -Do -Check – Action

5.เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ Cause and Effect Diagram แผนภูมิเหตุและผล

6.การคิดเชิงบวก Positive Thinking

7.การวางแผนงานประจำวัน Daily Planning วิธีการวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติ และ ติดตาม ประเมินผล 

8.ความสำคัญของการวางแผนงานภายใต้บริบทการทำงานในปัจจุบัน (บริบทการทำงานและการบริการจัดการในปัจจุบัน เวลากับการจัดการ เหตุผลสำคัญที่  

    ต้องวางแผน เป้าหมาย กิจกรรม กับการใช้เวลา )

9.  การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

10.การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ

11.การกำหนดกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จของแผนงาน

12.ขั้นตอนในการจัดทำแผนงาน ( Planning Process )

วิทยากร

นางสาวอัญนิฏฐ์ จิรเมธธนกิจ

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การพัฒนาตนเอง)

• วิทยากรบรรยายหลักสูตรพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต ISO9001, GMP, HACCP, ISO22000 , FSSC22000, BRC, ISO14001 , IATF16949 TQM, ISO9001, Productivity, Kaizen , 5S, QCC, Lean, SPC

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ หัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่  และผู้สนใจทั่วไป
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ประสานงาน:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การคิดอย่างเป็นระบบและการวางแผน (System Thinking and Planning)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: การคิดอย่างเป็นระบบ, System Thinking, Planning, การวางแผน, การแก้ไขปัญหา, การวิเคราะห์ปัญหา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด