เทคนิคการสื่อสารเพื่อคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (Communication for Quality and Productivity Improvement)

รหัสหลักสูตร: 64376

จำนวนคนดู 400 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
เทคนิคการสื่อสารเพื่อคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (Communication for Quality and Productivity Improvement)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 25 มิถุนายน 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 67 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 16 กรกฎาคม 2564

เวลา 10:00 - 15:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 88 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล:

                   การสื่อสารภายในองค์กร มักจะเป็นปัญหาพื้นฐานสำหรับทุกหน่วยงาน เป็นต้นเหตุของความผิดพลาดบกพร่องต่างๆในการทำงาน ทั้งนี้หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนสำคัญในการรักษาระดับคุณภาพและช่วยการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนได้อย่างมาก หากคนในองค์กรได้รับความรู้และได้ฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การสื่อสารสั่งงานที่ดีเพียงพอ อีกทั้งการใส่ใจติดตามประเมินผลงานช่วยให้ปรับปรุงานได้ผล

                   วิทยากรจะให้ความรู้เทคนิคต่างๆจากประสบการณ์ของการเป็นผู้นำด้านพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

หลักสูตรนี้จะเน้นการเรียนรู้จุดสำคัญที่ใม่ควรมองข้ามในเรื่องของการสื่อสาร หารือ แก้ไขปัญหา วิเคราะห์ปัญหา สามารถรายงานผลการปฏิบัติร่วมกันของทีมได้สำเร็จ ให้ผู้บริหารมีความพึงพอใจผลการปรับปรุงงาน

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับปรุงระบบ วิธีการ กระบวนการ และรูปแบบการสื่อสารที่ดีภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความเข้าใจในแนวคิดและกระบวนการของการสื่อสารที่ดี สามารถวิเคราะห์ปัญหา ขจัดปัญหาของการสื่อสาร สร้างบรรยากาศที่ดี ในการสื่อสารและการรับรู้ทั่วทั้งองค์กร

3.เพื่อฝึกทักษะการแสดงออกของผู้เรียนให้เรียนรู้และสามารถนำการสื่อสารที่ดีไปใช้ปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.เพื่อให้เข้าใจแนวการปฏิบัติจริงในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน การรวบรวมข้อมูลและกำหนดปัญหา การวิเคราะห์หาสาเหตุ และดำเนินการแก้ไข ติดตาม และประเมินผล กำหนดมาตรการ แก้ไขและควบคุม โดยเน้นในเรื่องการ การควบคุมคุณภาพ และการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร :

1.ความสำคัญของระบบการสื่อสารภายในที่ดี

2.วัตถุประสงค์ของการสื่อสารภายใน

3.เรื่องที่ผู้บริหารสื่อสารในแต่ละวัน ปัญหาที่มักเกิดจากการสื่อสารของผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร

4.อุปสรรคที่ทำให้การสื่อสารล้มเหลว

4.1วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดในการสื่อสาร กลยุทธ์ในการสื่อสาร

4.2 การสร้างวินัยความรับผิดชอบในหน้าที่

5.เทคนิควิธีปรับปรุงสื่อสารเพื่อคุณภาพ

6.เทคนิคการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานไคเซน

7.การวางแผนผลิตและบริการที่มีประสิทธิภาพ

8.เทคนิคการควบคุมคุณภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิต

9.ความหมายและประเภทของต้นทุน

10.เทคนิคสื่อสาร การกระตุ้นจิตสำนึกคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

11.การรายงานผลลัพธ์ของโครงการเพิ่มผลผลิต

12.*** กิจกรรมปฏิบัติ


วิทยากร

นางสาวอัญนิฏฐ์ จิรเมธธนกิจ

สำหรับองค์กร (ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, การพัฒนาตนเอง)

• วิทยากรบรรยายหลักสูตรพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต ISO9001, GMP, HACCP, ISO22000 , FSSC22000, BRC, ISO14001 , IATF16949 TQM, ISO9001, Productivity, Kaizen , 5S, QCC, Lean, SPC

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้จัดการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิต  
สถานที่จัดงาน

โรงแรมทีเค พาเลซ&คอนเวนชั่น หลักสี่

เขตหลักสี่ | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,900.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บจก.เจอาร์ซินเนอร์จี้
ชื่อผู้ประสานงาน:พรรณนิภา ทรัพย์อนุกูล
เบอร์โทรศัพท์ :086-322-5948
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการสื่อสารเพื่อคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (Communication for Quality and Productivity Improvement)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการสื่อสาร, เพิ่มผลผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพ, เพิ่มคุณภาพ, ลดต้นทุน, Productivity

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด