เทคนิคการสัมภาษณ์ตั้งคำถาม Competency

รหัสหลักสูตร: 65342

จำนวนคนดู 152 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักการและเหตุผล :

  การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานขององค์กร ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่ง ที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลงานโดยรวมขององค์กรในระยะยาวได้ กล่าวคือ หากองค์กรคัดเลือกบุคคลที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการแล้ว องค์กรจะต้องสูญเสียทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และท้ายที่สุดผลงานที่องค์กรได้รับจากผู้สมัครรายนั้นก็ไม่เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวังด้วย

“ความล้มเหลว” ในการสรรหาบุคลากรเกิดขึ้นกับหลายๆ องค์กรที่ขาดมาตรฐานในกระบวนการคัดเลือก องค์กรเหล่านี้มักจะไม่มีวิธีการหรือเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเพียงพอในการคัดเลือกผู้สมัคร หรืออาจเกิดจากผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องการคัดเลือกพนักงานใหม่ขององค์กร เช่น HR หรือ ผู้จัดการที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่มีความรู้และเชี่ยวชาญเพียงพอในเรื่อง “การคัดเลือก” ทำให้กระบวนการคัดเลือกขาดความแม่นยำ ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือ

ถึงแม้ว่า การสัมภาษณ์เป็นวิธีการคัดเลือกผู้สมัครที่ค่อนข้างเก่าแก่ แต่ก็ยังคงเป็นวิธีการที่นิยมใช้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์ในปัจจุบันมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก กล่าวคือ มีการกำหนดมาตรฐานในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผลของการสัมภาษณ์มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ลักษณะคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ก็มุ่งเน้นการวัดผลสำเร็จและประสบการณ์ทำงานของผู้สมัครมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สามารถทำนายความสามารถที่แท้จริงของผู้สมัครได้ถูกต้องมากที่สุด

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับ “การสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ” ให้แก่ HR ผู้บริหารหรือหัวหน้างานขององค์กรที่สนใจจะนำความรู้และเทคนิคดังกล่าวไปใช้เป็นเครื่องมือในการลดความผิดพลาดในการคัดเลือกผู้สมัคร และเพิ่มความแม่นยำในการคัดเลือกพนักงานใหม่ให้ได้ตรงตามที่องค์กรคาดหวังมากที่สุด

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ทราบถึงความสำคัญที่ต้องเข้าใจ Corporate Culture / Core Value / Core Business ที่เป็นปัจจัยในการคัดเลือกบุคลากรตาม Competency

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ทราบถึงเหตุผลสำคัญที่ต้อง จัดทำ ทบทวน Job – Description ที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อ ส่งผลให้วิเคราะห์ Competency ทั้ง Managerial & Technical ได้อย่างถูกต้อง

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ออกแบบเครื่องมือคัดเลือก ทดสอบ ชุดคำถามต่างๆ มาตรฐานของทักษะต่างๆที่ใช้คัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับ Job - Description และ วัฒนธรรมองค์กร

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ไปประยุกต์ต่อยอดใช้ได้กับการปฏิบัติจริง เพิ่มความสำเร็จองค์กร ด้วยบุคลากรศักยภาพ


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อหลักสูตร :

  1. Introduction : บริบท สภาพแวดล้อม และ ปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อการคัดเลือกบุคลากรในยุค Disruption AI และ Digital era
  2. Attitude fine tuning : ทำความเข้าใจกับ Corporate Culture / Core Value / Core Business และ Competency ประเภทต่างๆ ที่จำเป็นต่อธุรกิจ
  3. Professional Employee : การทบทวน JD การวิเคราะห์ Competency ตามตำแหน่งงาน การเลือก Competency ที่สำคัญ การกำหนดมาตรฐานของ Competency การจัดทำ Competency Matrix เป็นหน่วยงาน
  4. Target Selection : การออกแบบเครื่องมือ การคัดเลือก การทดสอบ การใช้ STAR Model และ เครื่องมือต่างๆเพื่อคัดเลือกบุคลากร ให้ได้ Competency ตามตำแหน่งงาน
  5. Interviewing Techniques : การตั้งคำถามปลายเปิด – ปลายปิด - กดดันอารมณ์ - จำลองเหตุการณ์จริง – สัมภาษณ์แบบกลุ่ม – สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ฯลฯ
  6. Practice & Role play : การคัดเลือกเทคนิคการสัมภาษณ์จากบุคลากรภายในที่เป็น Best Practice


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การสรรหา, ความสามารถ, Competency, การสัมภาษณ์, การตั้งคำถาม, งานบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด