หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม 2559