หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน 2559