หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 18 เดือน ธันวาคม 2559