หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 16 เดือน มิถุนายน 2560