หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 19 เดือน กันยายน 2560