หลักสูตรฝึกอบรม สัมมนา วันที่ 21 เดือน กันยายน 2560